Các tạp chí

 • Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 495/GP-BTTT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Và tạp chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) ngày 23/7/2014.

  Hiện nay, Tạp chí được xuất bản với 3 chuyên san như sau:

  - Toán - Công nghệ Thông tin - Vật lý - Kiến trúc;

  -  Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất;

  - Văn - Sử - Triết học.

 • Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 495/GP-BTTT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Và tạp chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) ngày 23/7/2014.

  Hiện nay, Tạp chí được xuất bản với 3 chuyên san như sau:

  - Toán - Công nghệ Thông tin - Vật lý - Kiến trúc;

  -  Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất;

  - Văn - Sử - Triết học.

 • Chuyên san Văn - Sử - Triết học

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 495/GP-BTTT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Và tạp chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) ngày 23/7/2014.

  Hiện nay, Tạp chí được xuất bản với 3 chuyên san như sau:

  - Toán - Công nghệ Thông tin - Vật lý - Kiến trúc;

  -  Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất;

  - Văn - Sử - Triết học.