TÀI NGUYÊN NẤM DƯỢC LIỆU VÀ KẾT QUẢ NUÔI TRỒNG LỤC BẢO LINH CHI TRÊN GIÁ THỂ TỔNG HỢP Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tập 4 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


TÀI NGUYÊN NẤM DƯỢC LIỆU VÀ KẾT QUẢ NUÔI TRỒNG LỤC BẢO LINH CHI TRÊN GIÁ THỂ TỔNG HỢP Ở THỪA THIÊN HUẾ

Ngô Anh

Email: ngoanh1956@yahoo.com

Tóm tắt

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy thành phần loài nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế rất đa dạng; đến nay 117 loài nấm dược liệu thuộc 16 họ nấm lớn đã được phát hiện ở Thừa Thiên Huế.

Về công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi, hiện nay trên thế giới có 2 phương pháp nuôi trồng thông dụng là nuôi trồng trên gỗ khúc và nuôi trồng trên giá thể tổng hợp (mùn cưa hoặc các nguyên liệu cellulose và các phụ gia dinh dưỡng).

Ở Thừa Thiên Huế, hiện nay có 35 loài nấm dược liệu thuộc 4 họ Coriolaceae, Ganodermataceae, Hymenochaetaceae và Lentinaceae đã được nuôi trồng thành công tại phòng nuôi trồng nấm, khoa Sinh học – Đại học Khoa học Huế.

Hiệu suất trồng Lục bảo Linh chi trên giá thể tổng hợp đạt 2,6 – 8,4%.

Mùn cưa của các loài cây gỗ: Cao su, Keo lai, Keo tai tượng và Tràm hoa vàng có thể sử dụng để trồng nấm Linh chi cho năng suất rất cao và ổn định, hiệu suất trồng đạt 3,8 – 8,4%.

Từ khóa: Nuôi trồng, năng suất và giá thể, phát triển, sinh trưởng


MEDICINAL MUSHROOM RESOURCES AND CULTIVATING RESULTS OF PRECIOUS LINGZHI MUSHROOMS ON SYNTHETIC SUBSTRATA IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Ngo Anh

Email: ngoanh1956@yahoo.com

Abstract

Through our research results, we realized that the composition of the medicinal mushrooms in Thua Thien Hue province was very abundant. Up to now, 117 medicinal species belonging to 16 macrofungal families have been recorded in Thua Thien Hue province.

In the world, two common methods are presently applied to cultivate Lingzhi mushrooms: cultivating on logs and cultivating on synthetic substrates(sawdust or cellulosic materials supplementing additives).

In Thua Thien Hue province, 35 medicinal mushroom species belonging to 4 families including Coriolaceae, Ganodermataceae Hymenochaetaceae and Lentinaceae have been cultivated successfully. Productivity of cultivated species on synthetic substrate is about 2,6 – 8,4%.

The sawdust of Hevea brasiliensis, Acacia magnum, Acacia magnum x Acacia auriculaeformis (MA) and Scaphium macropodium can be used to cultivate Lingzhi mushrooms with stable and high productivity: 3,8 - 8,4%.

Keywords: cultivation, growth, development, productivity and substrata

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế