DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI VOI, XÃ LỘC TIẾN, HUYỆN PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ

Tập 4 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI VOI, XÃ LỘC TIẾN, HUYỆN PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ

Võ Đình Ba, Nguyễn Thành Luân, Phạm Min, Phan Thị Minh Thi, Lê Thị Xuân Hòa

Email: vodinhba@yahoo.com

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác nhận có 32 loài lưỡng cư và bò sát thuộc 27 giống, 13 họ phân bố tại khu vực Suối Voi. Trong đó, loài Physignathus cocincinus có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) ở mức VU (sẽ nguy cấp) và 2 loài đặc hữu là Kurixalus banaensis, Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus. Sinh cảnh suối từ đập nước Khe Mạ đến khe Đá Bàn là khu vực có ghi nhận số loài nhiều nhất tới 24 loài và sinh cảnh quanh khu du lịch chỉ ghi nhận 13 loài. Hoạt động du lịch là nguyên nhân chủ yếu gây nên sự khác biệt về phân bố của các loài lưỡng cư, bò sát ở Suối Voi.

Từ khóa: bò sát, lưỡng cư, Suối Voi


PRELIMINARY DATA ON THE DISTRIBUTION AND SPECIES COMPOSITION OF REPTILES AND AMPHIBIANS IN SUOI VOI ECOLOGICAL TOURIST AREA IN LOC TIEN COMMUNE, PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINC

Vo Dinh Ba, Nguyen Thanh Luan, Pham Min, Phan Thi Minh Thi, Le Thi Xuan Hoa

Email: vodinhba@yahoo.com

Abstract

The preliminary results show that there are 32 species of herpetofauna belonging to 27 genera and 13 families which distribute in Suoi Voi. Of which, Physignathus cocincinus is listed in Viet Nam Red Book, 2007 (VU) () and Kurixalus banaensis, Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus are 2 endemic species (). The area from Khe Ma dam to Da Ban stream is the best habitat with 24 recorded species and 13 species are recorded around the tourist area . tourist activities are the main reasons of the difference from the distribution of Amphibians and Reptiles in Suoi Voi.

Keywords: amphibians, reptiles, Suoi Voi

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế