PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tập 4 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Việt

Email: vietnguyensinh33@gmail.com

Tóm tắt

Để có cơ sở tạo chế phẩm vi sinh góp phần cải thiện hiệu quả công tác ươm trồng phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn các chủng vi khuẩn cố định nitrogen (N) đã được phân lập và tuyển chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: số lượng vi khuẩn cố định N trong các mẫu đất rừng ngập mặn ở Thừa Thiên Huế khá cao, từ 0,66 x 106 đến 26,34 x 106 CFU/g đất khô. Phân lập được 216 chủng vi khuẩn cố định N, từ đó chọn được hai chủng V94 và V204 có khả năng cố định N mạnh. Kết quả giải trình tự gen: chủng V94 là Pseudomonas pseudoalcaligenes và chủng V204 là Klebsiella pneumonia.

Từ khóa: cây ngập mặn, phân lập, tuyển chọn, vi khuẩn cố định nitrogen


ISOLATION AND SELECTION OF NITROGEN FIXING BACTERIA FROM SOIL OF MANGROVE IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Pham Thi Ngoc Lan, Nguyen Thi Viet

Email: vietnguyensinh33@gmail.com

Abstract

To make biological products contributing to improve the effectiveness of recovery from planting and the development of mangrove ecosystems, strains of nitrogen fixing bacteria were isolated and selected. The research results showed that the number of bacteria in soil samples of mangroves in Thua Thien Hue province was rather high, from 0.66 x106 to 26.34 x 106 CFU/ g. There were 216 strains of nitrogen fixing bacteria isolated, and two strains V94 and V204 with strong nitrogen fixation were chosen. The results of DNA sequencing: strain V94 is Pseudomonas pseudoalcaligenes and strain V204 is Klebsiella pneumonia.

Keywords: isolation, mangrove plants, nitrogen fixing bacteria, selection

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế