NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC CỦA MÔ GAN, LÁCH CHUỘT NHẮT TRẮNG (SWISS) DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TIA TỬ NGOẠI

Tập 4 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC CỦA MÔ GAN, LÁCH CHUỘT NHẮT TRẮNG (SWISS) DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TIA TỬ NGOẠI

Đoàn Suy Nghĩ

Email: nghitebao@yahoo.com

Tóm tắt

Dưới tác động của tia tử ngoại cả mô gan và lách chuột nhắt trắng (Swiss) đều xuất hiện những thay đổi về cấu trúc tế bào khi quan sát tiêu bản hiển vi.Với mô gan: Khi chiếu tia tử ngoại liều 300 lux, 600 lux, quan sát thấy màng nhân không có sự thay đổi, các tế bào có dịch nhân bắt màu hematocyline và có 3 – 4 hạch nhân. Tế bào chất xuất hiện một số chấm sáng không bắt màu thuốc nhuộm eosine. Khi chiếu tia tử ngoại liều 800 lux, 1000 lux, quan sát thấy màng nhân dày lên, một số tế bào có nhân không bắt màu hematocyline và có 3 – 4 hạch nhân. Tế bào chất có hiện tượng hốc hóa, một biểu hiện của sự tổn thương vùng dưới tác động của tia tử ngoại liều cao. Với mô lách: Khi chiếu tia tử ngoại liều 300 lux, 600 lux, quan sát thấy hiện tượng tan huyết còn với chuột không chiếu tia tử ngoại thì không có hiện tượng này. Khi chiếu tia tử ngoại liều 800 lux, 1000 lux, quan sát thấy hiện tượng xung huyết. Vùng xung huyết chính là những “nghĩa địa chôn hồng cầu”, chứng tỏ mô lách bị tổn thương nhiều hơn dưới tác động của tia tử ngoại liều cao.

Từ khóa: gan, lách, chuột, tia tử ngoại


STUDY ON THE STRUCTURAL CHANGES OF THE LIVER, SPLEEN WHITE MICE (SWISS) UNDER THE EFFECT OF ULTRAVIOLET

Doan Suy Nghi

Email: nghitebao@yahoo.com

Abstract

Under the impact of ultraviolet, both liver and spleen tissues white mice (Swiss) appears changes in cell structure when observing the microscopic slide. With liver tissue, when using ultraviolet radiation with a dose of 300 lux, 600 lux, cell membrane does not change, cytoplasm some bright dots appear because no tint eosine and in nucleus has 3-4 nucleolus. When using ultraviolet ray dose of 800 lux, 1000 lux, observed cell membrane thickening, some cell nucleus no tint hematocyline and in nucleus has 3-4 nucleolus, too. Cytoplasm observed some bright region (scrobe), demonstrated liver tissue more vulnerable under the impact of high-dose ultraviolet rays. With spleen tissues: when using ultraviolet ray dose of 300 lux, 600 lux, the observed phenomenon hemolytic while the control mice did not have this phenomenon. When using ultraviolet ray dose of 800 lux, 1000 lux, observed the phenomenon congestion; and congestive region is the “cemetery buried erythrocytes”, demonstrated splenic tissue more vulnerable under the impact of high-dose ultraviolet rays.

Keywords: liver, spleen, white mice,UV ray

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế