MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO - MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ ONG CĂNG Terapon jarbua (Forsskal,1775) VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Tập 4 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO - MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ ONG CĂNG Terapon jarbua (Forsskal,1775) VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Thị Hiền

Email: namthuanle010161@yahoo.com

Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm tổ chức học, tế bào – mô học trong quá trình phát triển tuyến sinh dục của cá ong căng Terapon jarbua (Forsskal,1775) ở vùng ven biển tỉnh Quảng Bình được thực hiện trong năm 2014. Kết quả cho thấy sự phát triển của tế bào sinh dục và tuyến sinh dục của cá ong căng có đặc điểm hình thái, tế bào học và mô học tương tự các loài cá xương khác với 4 thời kỳ phát triển của tế bào và 6 giai đoạn chín muồi sinh dục của buồng trứng và tinh sào. Đặc điểm tổ chức học, tế bào và mô học cho thấy đây là loài sinh sản nhiều lần trong mùa sinh sản và trong đời sống của cá.

Từ khóa: cá ong căng, Quảng Bình, Tế bào – mô học, Tuyến sinh dục


RESEARCH ON CELL - TISSUE CHARACTERISTICS OF THE GONAD’S Terapon jarbua (Forsskal,1775) AT THE SEA WATER OF QUANG BINH PROVINCE

Le Thi Nam Thuan, Nguyen Thi Hien

Email: namthuanle010161@yahoo.com

Abstract

A study on characteristics of organization, cell and tissue in growth process of Terapon jarbua (Forsskal, 1775) was conducted in the coastal area of Quang Binh province in 2014. Results of the study show that the growth of sex cell and gonad of Terapon jarbua has morphotological, tissue and cell, which are similar to other species of Osteichthyes experienced 4 growth periods of sex cell and 6 maturational stages of gonad (including the ovarium and sperm). Characteristics of organization, cell and tissue also shows that Terapon jarbua spawns many times in its natural spawning season and in their life.

Keywords: Terapon jarbua, Quảng Bình, Cell-tissue, Gonad

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế