XỬ LÝ BÈO NHẬT BẢN BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VIXURA TẠO NGUỒN PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

Tập 4 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


XỬ LÝ BÈO NHẬT BẢN BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VIXURA TẠO NGUỒN PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

Nguyễn Minh Trí, Ngô Nguyễn Quỳnh Chi

Email: trihatrangthi@gmail.com

Tóm tắt

Bèo Nhật Bản (Eichhornia crassipes) hay còn gọi là bèo Tây, Lục Bình… có nguồn gốc từ Nam Mỹ đã được di nhập vào Việt Nam từ những năm 1902 với mục đích làm cảnh. Trong điều kiện thuận lợi, loài này có thể phát triển gấp đôi diện tích trong khoảng 10 ngày, hiện đã phân bố rộng khắp tại các thủy vực nước ngọt ở Việt Nam nói chung và ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Vì vậy, việc xử lý sinh khối bèo Nhật Bản đang là một vấn đề cần quan tâm hiện nay.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: sử dụng chế phẩm Vixura với liều lượng 200g/200 kg bèo cho hiệu suất tạo mùn với tỷ lệ 23,7%. Nguồn phân hữu cơ tạo thành có hàm lượng chất dinh dưỡng cao với nitơ tổng số chiếm 2,19%, photpho (P2O5) là 1,97% và kali (K2O) chiếm 1,36%. Đây là nguồn phân bón giàu dinh dưỡng cho cây trồng.

Từ khóa: bèo Nhật Bản, chế phẩm Vixura, phân hữu cơ


TREATING WATER HYACINTH WITH VIXURA PROBIOTICS FOR MANUFACTURE OF ORGANIC BIOLOGICAL FERTILIZER

Nguyen Minh Tri, Ngo Nguyen Quynh Chi

Email: trihatrangthi@gmail.com

Abstract

Water hyacinth (Eichhornia crassipes) also known as water hyacinth, hyacinth ... originated from South America were invasive in Vietnam since 1902 for ornamental purposes. In good conditions, this species which can grow twice the size for about 10 days, has been widely distributed in freshwater in Vietnam in general and in Thua Thien Hue province in particular.

The research results showed that using Vixura with the dose of 200g/200kg water hyacinth was to create humus performance with 23.7%. Sources of organic fertilizer with high levels of nutrients are accounted for 2.19% total nitrogen, 1.97% phosphorus (P2O5) and 1.36%. potassium (K2O) This is a source of nutrient-rich fertilizer for crops

Keywords: Water hyacinth, Vixura probiotics, biological organic fertilizer

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế