THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TRÊN CẠN TẠI CÁC DI SẢN VĂN HÓA THÉ GIỚI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (HUẾ, HỘI AN VÀ MỸ SƠN)

Tập 5 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TRÊN CẠN TẠI CÁC DI SẢN VĂN HÓA THÉ GIỚI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (HUẾ, HỘI AN VÀ MỸ SƠN)

Võ Đình Ba, Nguyễn Thúc Tấn, Phạm Min

Email: vodinhba@yahoo.com

Tóm tắt

Tại các cụm di sản văn hóa thế giới ở miền TrungViệt Nam (cố đô Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn), nghiên cứu đã phát hiện 17 loài động vật có xương sống trên cạn gây hại cho các di sản với mức độ khác nhau. Trong số đó, hầu hết các loài thuộc lớp thú là những loài gây hại trực tiếp và chủ yếu. Ở cụm di sản Cố đô Huế, đã phát hiện có 13 loài, trong đó có 69,23% loài gây hại gián tiếp; khu phố cổ Hội An có 11 loài (45,45% loài gây hại gián tiếp) và khu Thánh địa Mỹ Sơn có 9 loài nhưng có đến 66,67% loài gây hại trực tiếp. Mức độ gây hại của các loài động vật này phụ thuộc vào đặc tính và tiêu chí bảo tồn của từng cụm di sản.

Từ khóa: Động vật gây hại, di sản văn hóa thế giới miền Trung, Huế, Hội An, Mỹ Sơn


SPECIES COMPOSITION AND HARMFUL CHARACTERISTICS OF TERRESTRIAL VERTEBRATE IN WORLD CULTURAL HERITAGES IN CENTRAL VIETNAM (HUE, HOI AN, MY SON)

Vo Dinh Ba, Nguyen Thuc Tan, Pham Min

Email: vodinhba@yahoo.com

Abstract

A survey on the role of terrestrial vertebrate pests was conducted at 3 World Cultural Heritage sites in Central Vietnam from June 2012 to June 2013. Seventeen species of terrestrial vertebrate pests belonging to 8 orders and 12 families were recorded, of which the mammal species is defined as terrestrial vertebrate pests that harm directly and primarily to the Heritage Sites. There are 13 pest animal species which were found in ancient capital of Hue with 69.23% of them are indirectly harmful; similarly, Hoi An ancient town is predominant with 11 pest animal species (45.45% of them are defined as an indirect harmful species); 9 pest animal species were identified in My Son Sanctuary with 66.67% are directly harmful species. Harmful levels that these species caused depending on the characteristics and criteria conservation of each cultural heritage sites.

Keywords: Pests animals, World Cultural Heritage Sites, Hue, Hoi An, My Son

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế