THÀNH PHẦN LOÀI CỎ THỦY SINH SỐNG CHÌM Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 5 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


THÀNH PHẦN LOÀI CỎ THỦY SINH SỐNG CHÌM Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thiên Hương, Lương Quang Đốc, Tôn Thất Pháp

Email: thuyhang80vn@yahoo.com

Tóm tắt

Bài báo là kết quả của các đợt khảo sát trong tháng 1 và tháng 3 năm 2015 về cỏ thủy sinh sống chìm ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với 9 loài đã xác định, bao gồm 3 loài cỏ nước ngọt (rong cám - Najas indica, rong mái chèo Valisneria spiralis, rong xương cá - Myriophyllum spicatum) và 6 loài cỏ biển (cỏ lươn Nhật - Zostera japonica, cỏ nàn nàn - Halophila beccarii, cỏ xoan - Halophila ovalis, cỏ hẹ tròn - Halodule pinifolia, cỏ hẹ 3 răng - Halodule uninervis và cỏ kim - Ruppia brevipedunculata), đầm Cầu Hai được xem là một thủy vực có thành phần loài cỏ thủy sinh sống chìm khá phong phú. Trong số các loài đã xác định, hai loài Halodule uninervis và Ruppia brevipedunculata mới được ghi nhận ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế. Phân bố của cỏ thủy sinh sống chìm ở đầm Cầu Hai có sự phân nhóm rõ rệt (4 nhóm loài) dựa trên nguồn gốc và khả năng thích nghi với độ muối của các loài. Trong đó, nhóm cỏ nước lợ điển hình với loài ưu thế là Halophila beccarii gặp phổ biến nhất trên toàn đầm.

Từ khóa: cỏ biển, cỏ thủy sinh sống chìm, đầm Cầu Hai


THE SPECIES COMPOSITION OF SUBMERGED AQUATIC VEGETATION IN CAU HAI LAGOON, THUA THIEN HUE PROVINCE

Phan Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Thien Huong, Luong Quang Doc, Ton That Phap

Email: thuyhang80vn@yahoo.com

Abstract

This paper is result of the investigations for January and March 2015 on species composition of the submerged aquatic vegetation which distributes in Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province. With 9 identified species including 3 freshwater hydrophytes (Najas indica, Valisneria spiralis and Myriophyllum spicatum) and 6 seagrasses (Zostera japonica, Halophila beccarii, Halophila ovalis, Halodule pinifolia, Halodule uninervis and Ruppia brevipedunculata), the submerged aquatic flora in Cau Hai lagoon is welldiversified. Remarkably, Halodule uninervis and Ruppia brevipedunculata are newly recorded in Thua Thien Hue lagoons. The submerged aquatic vegetation distributing in Cau Hai consists of 4 species groups which depend on their origin and salinity adaptation, in which the brackish water hydrophytes (dominant Halophila beccarii) is the most popular species.

Keywords: Cau Hai lagoon, seagrasses, submerged aquatic vegetation

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế