SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ Ở XÃ AN NINH ĐÔNG, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN

Tập 5 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ Ở XÃ AN NINH ĐÔNG, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN

Phạm Trần Thùy Oanh

Email: pttoanh1981@gmail.com

Tóm tắt

Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có chiều dài bờ biển 12 km với nhiều loài thủy sản quý hiếm. Tuy nhiên, tình trạng một bộ phận ngư dân sử dụng các phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt đã làm cho nguồn lợi thủy sản và sản lượng khai thác suy giảm nhanh chóng trong những năm gần đây. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng khai thác cạn kiệt nguồn lợi ven bờ. Trong đó giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản ven bờ ở xã An Ninh Đông là một trong những giải pháp chủ yếu. Người dân địa phương đã tham gia vào Tổ đồng quản lý nghề cá, cùng chính quyền tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích đánh bắt xa bờ,…. Để người dân tham gia tích cực hơn nữa trong quản lý khai thác thủy sản ven bờ, địa phương cần giải quyết những bất cập trong quá trình thực thi giải pháp này.

Từ khóa: đồng quản lý nghề cá, khai thác thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ, sự tham gia của cộng đồng


PEOPLE\'S PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF COASTAL FISHERIES EXPLOITATION IN AN NINH DONG COMMUNE, TUY AN DISTRICT, PHU YEN PROVINCE

Pham Tran Thuy Oanh

Email: pttoanh1981@gmail.com

Abstract

An Ninh Dong commune, Tuy An district, Phu Yen province has a coastline of 12km with many rare marine species. However, a part of fishermen using the destructive fishing methods has rapidly declined the fisheries resources and exploitation production in recent years. To protect fisheries resources, the local authority has proposed many solutions to restrict the exhausted exploitation of coastal fisheries resources. The encouragement to the participation of community is one of the essential solutions. The local has participated in the fishery co-management group, together with the local government to propagandize, educate to improve community's comprehension and encourage the offshore fishing. The local authority need to solve the limitations in performing this solution so that people can participate more positively in management of coastal fishery.

Keywords: fisheries co-management, fisheries exploitation, management of coastal fisheries resources, participation of community

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế