TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ĐẾN NGUỒN LỢI VÀ HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN: NHÌN TỪ THỰC TẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI TỎA VÀ SẮP XẾP NÒ SÁO Ở PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI

Tập 5 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ĐẾN NGUỒN LỢI VÀ HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN: NHÌN TỪ THỰC TẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI TỎA VÀ SẮP XẾP NÒ SÁO Ở PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI

Tôn Thất Pháp, Lê Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Anh, Hồ Thị Luyến

Email: tonthatphap@gmail.com

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu về những thành quả đạt được của hoạt động thực hiện giải tỏa và sắp xếp nò sáo ở phá Tam Giang - Cầu Hai. Bên cạnh đó là những tồn tại của hoạt động này ảnh hưởng đến môi trường nguồn lợi thủy sản và hoạt động sinh kế của ngư dân. Nổi bật là: i) thiếu hiệu quả trong chuyển đổi nghề cho số ngư dân mất nghề sáo; ii) giải pháp ngư dân làm chung trộ sáo còn bất cập và việc thay đổi vị trí nò sáo cứng nhắc đưa đến những vị trí trộ sáo đắc địa bị mất mà đáng ra không mất đã đẩy ngư dân vào tình cảnh hoạt động nghề khó khăn và, iii) giải tỏa nò sáo dẫn đến một sự chuyển đổi ngư trường từ nghề sáo cố định sang nghề lừ xếp di động, một sự chuyển dịch đặt đầm phá dưới một áp lực khai thác mới, đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong quản lý nguồn lợi đầm phá ở khía cạnh bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề thủy sản.

Từ khóa: Lừ xếp, Nò sáo


IMPACT OF FISHERIES DEVELOPMENT POLICY TO FISHERY RESOURCES AND ACTIVITIES OF THE FISHERS: FROM ACTUAL PERSPECTIVE OF IMPLEMENTING THE DECISION OF CLEARANCE AND REARRANGEMENT OF THE CORRALS IN TAM GIANG - CAU HAI LAGOON, THUA THIEN HUE PROVINCE

Ton That Phap, Le Thi Ngoc Linh, Nguyen Thi Kim Anh, Ho Thi Luyen

Email: tonthatphap@gmail.com

Abstract

This paper presents the achieved results on the implementation of relief and rearrangement of the fishing corrals in Tam Giang - Cau Hai. Besides, the limitations of these activities which affect on the lagoon environment, fisheries resources and the livelihoods of fishermen. i)Inefficiency in the change of job for the fishers who no longer corral ; ii) Arranging the fishermen to join in the exploitation by the fish corrals is inadequate; iii) Changing rigidly the fish corral locations makes the corrals in a favourable position to be lost, consequently, the fishers meet the difficulties in the catching by fish corrals t.iv) Corral clearance resulting in a shift of fishing grounds: from the fixed fishing corral to floating “Lu”, thereby laying the lagoon under a pressure of exploitation, facing many difficulties and challenges in managing the resources of lagoon in terms of resources conservation and fisheries management.

Keywords: Lu , Fish corral

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế