ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ VÀ GIÁP XÁC CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở ĐẦM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN

Tập 5 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ VÀ GIÁP XÁC CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở ĐẦM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN

Hoàng Đình Trung, Nguyễn Hữu Nhật

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

Tóm tắt

Bài báo này công bố kết quả điều tra về thành phần loài động vật Hai mảnh vỏ và Giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. Đến nay đã xác định được 14 loài thuộc 10 giống, 9 họ, 6 bộ của lớp Hai mảnh vỏ và Giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan. Trong đó, lớp Giáp xác có 6 loài thuộc 4 giống, 2 họ, 1 bộ, lớp Hai mảnh vỏ có 8 loài thuộc 6 giống, 7 họ, 5 bộ. Bộ Decapoda ưu thế nhất về loài với 6 loài (chiếm 42,86%), 3 giống (chiếm 30%), 2 họ (chiếm 22,22%); năm bộ còn lại (Arcoida, Pectinoida, Pectinida, Veneroida, Mytiloida) cùng có 1 loài (chiếm 7,14%), 1 giống (chiếm 10%), 1 họ (chiếm 11,11%). Bài báo cũng đề cập đến sự phân bố của động vật Giáp xác và Hai mảnh vỏ theo tính chất nền đáy, theo không gian, thời gian và độ mặn ở đầm Ô Loan, Phú Yên.

Từ khóa: động vật hai mảnh vỏ, giáp xác, đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên


DIVERSITY OF SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF ECONOMICAL BIVALVIA AND CRUSTACEAN IN O LOAN LAGOON, PHU YEN PROVINCE

Hoang Dinh Trung, Nguyen Huu Nhat

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.com

Abstract

This paper will present the results of species composition of economical Bivalvia and Crustacea investigated in O Loan lagoon. We have collected sample specimens and identified in seven major sites, which showed that there are 14 species belonging to 10 genera, 9 families, 6 orders with economic value in O Loan Lagoon during the expeditions. Of those, Bivalvia consists of 6 species with 4 genera, 2 families and 1 order while Crustacea has 8 species including 6 genera, 7 families and 5 orders.The results showed that Decapoda has the highest quantity with 6 species (account for 42.86%) belonging to 3 genera (30%), 2 families (22.22%). Five remaining orders (Arcoida, Pectinoida, Pectinida, Veneroida, Mytiloida),each of them has 1 specie (make up 7.14%), 1 genera (10%) and 1 family (11.11%). This paper also illustrates the distribution of Bivalvia and Crustacea composition in O Loan lagoon, which depends on its nature of substrate, its space, time and its salinity.

Keywords: bivalvia, crustacean, O Loan lagoon, Phu Yen province

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế