THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NGHỀ CÁ TRONG ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI

Tập 6 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NGHỀ CÁ TRONG ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI

Tôn Thất Pháp, Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Kim Anh, Hồ Thị Luyến

Email: tonthatphap@gmail.com

Tóm tắt

Chi hội nghề cá (CHNC) ra đời đã trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện và góp phần quyết định sự thành công trong thực hiện các chính sách liên quan đến phát triển thủy sản ở đầm phá. Những hoạt động của chi hội thúc đẩy cải thiện đáng kể môi trường và nguồn lợi ở đầm phá. Tuy vậy, các hoạt động của chi hội nghề cá vẫn còn những tồn tại. Chi hội nghề cá chưa thực sự là tổ chức xã hội nghề nghiệp lôi cuốn ngư dân. Lợi ích chi hội nghề cá mang đến cho hội viên vẫn còn mờ nhạt. Ngư dân cảm nhận trở thành hội viên họ phải đảm nhận nhiều trọng trách hơn so với lợi ích được nhận. Đây là nguyên nhân làm mất đi động lực hoạt động tích cực của ngư dân hội viên.

Hoạt động chi hội nghề cá đang yếu dần, năng lực tự quản của chi hội chưa được phát huy, chưa đủ mạnh để khẳng định vai trò đối tác của mình trong đồng quản lý nghề cá ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Vì thế, đồng quản lý nghề cá ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Từ khóa: Đồng quản lý, tổ chức xã hội nghề nghiệp


CURRENT SITUATION OF THE FISHERY ASSOCIATIONS ON FISHERIES CO-MANAGEMENT IN TAM GIANG - CAU HAI LAGOON, THUA THIEN HUE PROVINCE

Ton That Phap, Nguyen Thi Quynh Tram, Nguyen Thi Kim Anh, Ho Thi Luyen

Email: tonthatphap@gmail.com

Abstract

Fishery Associations (FAs) have become a key force in practice and contribution to the success in the implementation of policies related to fisheries development in the lagoon. The activities of the associations have contributed significantly to improve the environment and resources in the lagoon. However, the activities of the FAs still revealed weaknesses. FAs have not been a professional social organization which attracts fishermen. Benefits FAs gives their members are still fuzzy. Fishermen feel they must take on more responsibilities than benefits received when they become members of the FA. This causes the loss of motivation for activities of membership

FAs’s activity has been weakening; autonomous capacity of FA has not been promoted and not strong enough to assert its role in fishery co-management in Tam Giang - Cau Hai. Therefore, fishery co-management in Tam Giang - Cau Hai has not brought the desired effect.

Keywords: Fishery Association, Fishery co-management

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế