TẠO CHẾ PHẨM LÂN SINH HỌC TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN VÀ THỬ NGHIỆM TRÊN CÂY CHÁ (ESCOECARIA AGALLOCHA)

Tập 7 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


TẠO CHẾ PHẨM LÂN SINH HỌC TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN VÀ THỬ NGHIỆM TRÊN CÂY CHÁ (ESCOECARIA AGALLOCHA)

Hoàng Dương Thu Hương, Phạm Thị Ngọc Lan

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Tóm tắt

Hai chủng nấm mốc (Aspergillus oryzae M33 và A. japonicus M72) có khả năng hòa tan phosphate vô cơ mạnh được sử dụng để tạo chế phẩm lân sinh học trên 5 nguồn cơ chất riêng lẻ và 4 nguồn cơ chất phối trộn. Nguồn cám gạo và 2 công thức phối trộn: cám gạo – lõi ngô và cám gạo – bã mía là thích hợp cho sự tồn tại của nấm mốc hòa tan phosphate vô cơ trong chế phẩm. Sau thời gian bảo quản 60 ngày, số lượng nấm mốc đạt 2,21 – 2,67 x 109 CFU/g chế phẩm. Hai chủng nấm mốc đã được lây nhiễm vào bầu đất trồng cây chá và một số đặc tính của cây đã thay đổi một cách đáng kể. Chiều cao cây tăng 197,53% - 213,20%, số lá cây tăng 160,56% – 202,16%, trọng lượng tươi tăng 52,35% - 67,06% và trọng lượng khô tăng 66,67% – 114,81% trong các thí nghiệm đối với các chủng Aspergillus oryzae M33 và A. japonicus M72 sau 3 tháng thử nghiệm.

Từ khóa: Cây ngập mặn, Hòa tan phosphate, Nấm mốc


PRODUCING BIO-PRODUCT OF PHOSPHATE SOLUBILIZING FUNGI AND TEST ON THE MANGROVE PLANTS (ESCOECARIA AGALLOCHA)

Hoang Duong Thu Huong, Pham Thi Ngoc Lan

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Abstract

From two fungi strains (Aspergillus oryzae M33 and A. japonicus M72) with high phosphate solubilizing activity, we made bio-products in five separately substances and four mixed substances. Rice bran, mixtures of rice bran - cob and rice bran - bagasse are suitable for the maintenace of phosphate solubilizing fungi in the bio-products. After 60 days of preserving, the quantity of phosphate solubilizing microorganisms is 2,21 × 109 – 2,67 × 109 CFU/g sample. Two fungi strains were inoculated in the mangrove plants cultivar potting and some characteristics of the mangrove plants have been changed considerably. After 3 months of testing, the height of the mangrove plants increased by 197.53% - 213.20%, number of leaves increased by 160.56% – 202.16%, fresh and dry weight increased by 52.35% - 67.06% and 6667% – 11481% respectively in the experiments with the inoculation of the strain Aspergillus oryzae M33 and A. japonicus M72.

Keywords: Fungi, Mangrove plants, Phosphate solubilizing

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế