NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI IN VITRO CÂY MÁN ĐỈA (ARCHIDENDRON CLYPEARIA (JACK) NIELSEN)

Tập 7 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI IN VITRO CÂY MÁN ĐỈA (ARCHIDENDRON CLYPEARIA (JACK) NIELSEN)

Võ Thị Mai Hương, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hồng Hà

Email: vtmhuong61@gmail.com

Tóm tắt

Cây mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) Nielsen) là một dược liệu có triển vọng phát triển ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây mán đỉa sẽ góp phần tạo tiền đề cho việc phát triển nguồn dược liệu sẵn có tại địa phương.

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả bước đầu về tái sinh chồi in vitro cây mán đỉa. Đoạn thân (khoảng 4 cm) mang chồi nách của cây mán đỉa được khử trùng bằng HgCl2 0,1% 10 phút, rồi tiếp tục khử trùng với nano bạc 40 ppm trong 30 phút. Kết quả cho tỷ lệ mẫu không nhiễm cao nhất đạt 58,30% sau 4 tuần nuôi cấy. Môi trường bổ sung 2,0 mg/l BAP (6-benzylaminopurine) là môi trường tối ưu cho sự tái sinh chồi in vitro từ đoạn thân cây mán đỉa đạt 1,66 chồi/mẫu. Môi trường MS có bổ sung 0,2 mg/l NAA (a-naphthaleneacetic acid) kết hợp 2,0 mg/l BAP (6-benzylaminopurine) cho sinh trưởng của chồi tốt, chiều cao chồi đạt 3,11cm sau 8 tuần nuôi cấy.

Từ khóa: đoạn thân mang chồi nách, mán đỉa, khử trùng, tái sinh chồi in vitro


STUDY OF IN VITRO SHOOT REGENERATION OF ARCHIDENDRON CLYPEARIA (JACK) NIELSEN

Vo Thi Mai Huong, Truong Thi Bich Phuong, Nguyen Hong Ha

Email: vtmhuong61@gmail.com

Abstract

Archidendron clypearia (Jack) Nielsen is one of the potential medicinal herbs promising the development in Thua Thien Hue province. Studies of in vitro propagation techniques of this plant will contribute to creating the precondition for the development of available pharmaceutical resources in Thua Thien Hue.

In this paper, we presented the procedure of in vitro regeneration of Archidendron clypearia plant. The stem segments (approximately 2.0 cm in length) consisting of a lateral shoot of Archidendron clypearia were sterilized with 0.1% (w/v) HgCl2 solution for 10 minutes and subsequently sterilized with 40 ppm nano-silver solution for 30 minutes. The highest rate of uncontaminated survival samples was up to 58.30% after four weeks of culture. MS medium supplemented with 2.0 mg/l BAP was optimal for shoot regeneration, reached about 1.66 shoots per explant. MS medium supplemented with 0.2 mg/l NAA and 2.0 mg/l BAP resulted in a good shoot development, 3.11 cm shoot in length was obtained after eight weeks of culture.

Keywords: Archidendron clypearia, in vitro regeneration , stem segments, sterilized

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế