DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CUA ĐÁ Gecarcoidea lalandii Milne-Edwards, 1837 Ở ĐẢO CỒN CỎ, VIỆT NAM

Tập 7 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CUA ĐÁ Gecarcoidea lalandii Milne-Edwards, 1837 Ở ĐẢO CỒN CỎ, VIỆT NAM

Trương Hữu Thư, Võ Văn Phú

Email: truonghuuthu@yahoo.com.vn

Tóm tắt

Trên thế giới, Cua đá Gecarcoidea lalandii Milne-Edwards, 1837 chỉ có ở một số nước. Tại Việt Nam, Cua đá có phân bố ở một số đảo gần bờ, trong đó có đảo Cồn Cỏ. Cho đến bây giờ, các dẫn liệu liên quan đến Cua đá ở đảo Cồn Cỏ còn rất thiếu ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và sinh kế cho nhân dân ở đảo. Nghiên cứu bước đầu cho thấy ở đảo Cồn Cỏ, Cua đá hoạt động mạnh ở khoảng nhiệt độ 25 – 300C, độ ẩm tối thiểu phải đạt 80%; rừng thứ sinh phục hồi là nơi chủ yếu diễn ra các hoạt động dinh dưỡng của Cua đá, vùng sinh cảnh bãi triều là nơi diễn ra hoạt động sinh sản của Cua đá trưởng thành.

Từ khóa: Cua đá, Cồn Cỏ, dinh dưỡng, sinh sản


PRELIMINARY DATA ON THE EFFECT OF SOME ECOLOGY FACTORS TO THE LIFE OF TERRESTRIAL CRAB Gecarcoidea lalandii Milne-Edwards, 1837 IN CON CO ISLAND, VIET NAM

Truong Huu Thu, Vo Van Phu

Email: truonghuuthu@yahoo.com.vn

Abstract

In the world, the terrestrial crab Gecarcoidea lalandii Milne-Edwards,1837 only exists in a few countries. In Viet Nam, the terrestrial crab lives in some nearshore islands like Con Co. Until now, preliminary data related to terrestrial crab have not impacted remarkably on conservation and people’s livelihood in the island. Findings of initial research revealed that in Con Co, terrestrial crabs are strongly active at temperatures between 250C and 300C, the air humidity must be at least 80%; rehabilitated secondary forest is considered as the main environment for nutrition activities of terrestrial crabs, whereas intertidal habitat is the favorable place for reproduction activities of mature crabs.

Keywords: Con Co island, terrestrial crab, Reproduction, Nutrition

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế