SỰ TĂNG TRƯỞNG VỀ KHỐI LƯỢNG CẢ CÁ CHIM TRẮNG VÂY VÀNG - Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) NUÔI THỬ NGHIỆM VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TẠI QUẢNG BÌNH

Tập 7 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


SỰ TĂNG TRƯỞNG VỀ KHỐI LƯỢNG CẢ CÁ CHIM TRẮNG VÂY VÀNG - Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) NUÔI THỬ NGHIỆM VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TẠI QUẢNG BÌNH

Lê Thị Nam Thuận

Email: namthuanle010161@yahoo.com

Tóm tắt

Kết quả bước đầu nuôi thử nghiệm cá chim trắng vây vàng với các loại thức ăn khác nhau tại Quảng Bình có sự tăng trưởng về khối lượng đạt được như sau:

Sự tăng trưởng trung bình, tốc độ tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng đặc trưng của cá đạt cao nhất đối với CT3 (khẩu phần chứa 100% thức ăn tươi sống), tiếp đến là CT2 (khẩu phần chứa 50% thức ăn công nghiệp - 50% thức ăn tươi sống). Kết quả đạt thấp nhất đối với CT3 (khẩu phần chứa 100% thức ăn công nghiệp). Cụ thể là:

Khối lượng trung bình: 116,73g/con (CT3); 113,93g/con (CT2); 105,63 g/con (CT3). Tốc độ tăng trưởng về khối lượng: 1,104g/con/ngày (CT3); 1,076g/con/ngày (CT2); 0,993g/con/ngày (CT3). Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng: 2,931%/ngày (CT3); 2,907%/ngày (CT2); 2,831%/ngày (CT3).

Có thể xem đây là cơ sở khoa học và thực tế để tiếp tục triển khai nuôi cá chim trắng vây vàng ở Quảng Bình trong thời gian tới, khi môi trường biển được phục hồi và ổn định.

Từ khóa: Sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng khối lượng, tốc độ tăng trưởng đặc trưng, cá chim trắng vây vàng, thử nghiệm, Quảng Bình


THE WEIGHT GROWTH OF SILVER POMPANO Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) IN EXPERIMENTAL CULTURE CONDITION WITH VARIOUS KINDS OF FOOD AT QUANG BINH PROVINCE

Le Thi Nam Thuan

Email: namthuanle010161@yahoo.com

Abstract

Preliminary results of experimental culture of silver pompano Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) including various kinds of food at Quang Binh have gained the growth as follows: The average growth, the growth speed and specific growth rate of fish reached the highest for CT3 which accounts for 100% of fresh food; CT2 which accounts for 50% of industrial food and 50% of fresh food respectively. The lowest position is CT3 (ration accounting for 100% of industrial food). This experiment have gained specially results such as: The average weight: 116.73gr/individual (CT3), 113.93gr/individual (CT2), 105.63 gr/individual (CT3); the growth speed of weight: 1.104gr/individual/day (CT3), 1.076gr/individual/day (CT2), 0.993gr/individual/day (CT3); specific growth rate: 2.931%/day (CT3); 2.907%/day (CT2); 2.831%/day (CT3). These results can be seen as practical and scientific bases to continue to culture silver pompano Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) at Quang Binh in the coming years when marine environment will have been recovery and stable.

Keywords: experiment, feature reached, Quang Binh, silver pompano Trachinotus blochii (Lacepede, 1801), the growth, the growth speed of fish

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế