NHÂN GIỐNG CÂY NHA ĐAM (ALOE BARBADENSIS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ

Tập 8 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


NHÂN GIỐNG CÂY NHA ĐAM (ALOE BARBADENSIS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ

Hoàng Thị Kim Hồng, Trần Nguyễn Ngọc Anh

Email: hkhong@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nhân giống vô tính in vitro cây nha đam Aloe barbadensis gốc Mỹ (giống được nhập từ Mỹ). Sử dụng đỉnh sinh trưởng của cây nha đam làm mẫu vật nuôi cấy, mẫu được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 12 phút và được nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige Skoog, 1962) bổ sung BAP ở các nồng độ khác nhau từ 0,5-2,0 mg/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên môi trường MS có bổ sung 1,5 mg/l BAP, mẫu nuôi cấy có khả năng tái sinh chồi cao nhất (4,12 chồi/mẫu), chiều cao trung bình của chồi là 4,46 cm. Đỉnh chồi và đoạn thân thu được từ chồi in vitro được cấy lên môi trường nhân nhanh. Môi trường tối ưu cho quá trình nhân nhanh là môi trường MS có BAP 1,0 mg/l và NAA 0,5 mg/l (16,10 chồi/đỉnh sinh trưởng; 14,30 chồi/đoạn thân). Rễ được cảm ứng tốt nhất trên môi trường ½ MS bổ sung NAA 0,5 mg/l (4,49 rễ/chồi). Cây con in vitro được trồng trên giá thể phối trộn cát, đất thịt, vỏ trấu và phân bò (1:1:1:1) có tỷ lệ sống đạt 100%.

Từ khóa: Aloe barbadensis, đỉnh chồi, đoạn thân, nhân giống in vitro, môi trường MS, tái sinh chồi


MICROPROPAGATION OF ALOE BARBADENSIS BY TISSUECULTURE

Hoang Thi Kim Hong,tran Nguyen Ngoc Anh

Email: hkhong@hueuni.edu.vn

Abstract

This article presents the obtained results of micropropagation of Aloe barbadensis (the plants were imported from America). Shoot tips of A. barbadensis were used as experimental materials and they were sterilized with 0.1% HgCl2 in 12 minutes. The samples were cultured on MS medium supplemented with different concetrations of BAP from 0.5-2.0 mg/l. The results show that MS medium supplemented with BAP 1.5 mg/l suitable for shoot regeneration (4.12 shoots/explant) with 4.46 cm average high. Shoot tips and nodal stem segments were multiple - shoots micropropagation on MS medium supplemented with BAP and NAA. The highest number of shoots per explant was obtained on MS medium containing 1.0 mg/l BAP and 0.5 mg/l NAA (16.10 shoots/shoot tip; 14.30 shoots/nodal stem segments). Roots were formed well on half-strengh MS medium supplemented NAA 0.5 mg/l (4.49 roots/shoot). The plantlets were acclimatized and transplanted to potting mixture containing sand, humus rice cover and fertilizer with the ratio of 1:1:1:1, the survival rates of these plantlets were 100%.

Keywords: Aloe barbadensis, in vitro propagation, MS medium, nodal stem segment, shoot tip, shoot, regeneration

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_8_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế