NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU TƠ HẠI RAU CỦA DỊCH CHIẾT BÃ HẠT NEEM (Azadirachta indica A. Juss)

Tập 8 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU TƠ HẠI RAU CỦA DỊCH CHIẾT BÃ HẠT NEEM (Azadirachta indica A. Juss)

Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Phương Thảo

Email: vtmhuong61@gmail.com

Tóm tắt

Cây Neem (Azadirachta indica A. Juss) là loài cây có chứa nhiều hoạt chất thứ cấp có khả năng phòng trừ nấm và sâu bệnh rất hiệu quả. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu chiết xuất dịch chiết toàn phần từ bã hạt Neem trong các dung môi là nước, ethanol, methanol kết hợp phương pháp siêu âm trong 10, 15 và 20 phút. Hiệu suất chiết trong ethanol và siêu âm 10 phút (NE1) là cao nhất. Hiệu quả gây chết của NE1 lên sâu tơ trong phòng thí nghiệm tăng theo nồng độ NE1 được sử dụng. Phun NE1 ở nồng độ 500 - 4.500 ppm đều gây chết sâu tơ. Sâu tơ chết 96,7% sau 3 ngày xử lý NE1 ở nồng độ 4.500 ppm. Ngoài đồng ruộng, xử lý NE1 ở nồng độ 4.500 ppm làm sâu tơ chết nhiều nhất, sau 6 ngày, tỷ lệ sâu chết đạt 92.6%. Kết quả thử nghiệm cho thấy NE1 không có độc tính trên cây rau cải. Khi xử lý NE1 ở nồng độ 4.500 ppm, năng suất cải đạt 2,97 kg/m2, tăng 18,3% so với lô đối chứng. Có thể sử dụng NE1 để phòng chống sâu tơ cho rau cải.

Từ khóa: Cây Neem, chiết xuất, kháng sâu tơ, năng suất rau


EXTRACT AND PLUTELLA XYLOSTELLA RESISTANCE TO VEGETABLE CROPS OF EXTRACTED RESIDUE OF AZADIRACHTA INDICA

Vo Thi Mai Huong, Ngo Thi Phuong Thao

Email: vtmhuong61@gmail.com

Abstract

Azadirachta indica A. Juss contains many secondary active compounds that have the inhibitory effects on insects and fungi. This article presents the research results extracted from the residue of Azadirachta indica seeds in water, ethanol, methanol combined with the ultrasonic method for 10, 15 and 20 minutes. The highest extract performance is shown in ethanol and 10 minute ultrasound (NE1). The effect of NE1 on Plutella xylostella in the laboratory and rice field indicated that NE1 at 500 – 4.500 ppm killed Plutella xylostella in the laboratory. After 3 days of treatment, NE1 at 4.500 ppm killed 96.7% Plutella xylostella. In the rice field, NE1 at 4.500 ppm killed Plutella xylostella, mortality increased by time, reaching 92.6% after 6 days. NE1 has no toxicity on vegetable crops. When treating NE1, the yield of Brasica juncea achieved 2.97 kg / m2, increasing 18.3% compared to the control. NE1 can be used to prevent Plutella xylostella on Brasica juncea.

Keywords: Azadirachta indica A.Jus, extract, Plutella xylostella resistance, yield

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_8_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế