BIỂU HIỆN CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum SH16 TRONG Pichia pastoris GS115

Tập 8 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


BIỂU HIỆN CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum SH16 TRONG Pichia pastoris GS115

Nguyễn Hoàng Lộc, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Đức Huy

Email: nhlocs@gmail.com

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là thiết lập một hệ thống biểu hiện thích hợp cho chitinase từ Trichoderma asperellum với promoter mạnh trong nấm men. Gen chi42 mã hóa chitinase từ T. asperellum SH16 được khuếch đại bằng PCR. Đoạn khuếch đại sau đó được đưa vào vector biểu hiện pPICZαA chứa promoter AOXI, tiếp theo là biến nạp vector tái tổ hợp pPICZαA-chi42 vào nấm men Pichia pastoris GS115 bằng phương pháp sốc nhiệt. Các kết quả thu được cho thấy hoạt tính chitinase ngoại bào đạt cao nhất là 2,85 unit/mL khi nuôi các tế bào nấm men trong môi trường YPL có cảm ứng methanol 3,5% tại thời điểm OD600 = 2 trong 4 ngày ở 30oC. Hoạt tính của chitinase tái tổ hợp từ nấm men gấp 2 lần so với chitinase tự nhiên từ T. asperellum SH16./.

Từ khóa: chitinase, nấm men, Pichia pastoris, Trichoderma asperellum


EXPRESSION OF CHITINASE 42 kDa FROM Trichoderma asperellum SH16 IN Pichia pastoris GS115

Nguyen Hoang Loc, Vu Duc Hoang, Nguyen Duc Huy

Email: nhlocs@gmail.com

Abstract

The aim of this study was to establish a suitable expression system for chitinase from fungus Trichoderma asperellum with a strong promoter in yeast. The chi42 gene encoding chitinase from T. asperellum SH16 was amplified by PCR technique. The amplified fragment was then inserted into the expression vector (pPICZαA) harboring the alcohol oxidase (AOX1) promoter, followed by transforming the recombinant pPICZαA-chi42 vector into yeast Pichia pastoris GS115 by the heat-shock method. The obtained results showed that the extracellular chitinase activity reached the highest value of 2.85 unit/mL when yeast cells grown in the YPL medium induced with 3.5% methanol at the OD600 of approximately 2 for 4 days at 30oC. The activity of recombinant chitinase from yeast was about 2-fold higher than the natural chitinase from the T. asperellum SH16.

Keywords: chitinase, Pichia pastoris, Trichoderma asperellum, yeast

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_8_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế