VI THỦY CANH (MICROPONIC) – PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG HIỆU QUẢ CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM)

Tập 8 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


VI THỦY CANH (MICROPONIC) – PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG HIỆU QUẢ CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM)

Hoàng Thanh Tùng, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt

Email: duongtannhut@gmail.com

Tóm tắt

Hệ thống vi thủy canh là hệ thống nhân giống kết hợp giữa vi nhân giống và thủy canh, đây là một phương pháp có tiềm năng trong sản xuất cây giống. Phương pháp này kế thừa nhiều ưu điểm của kỹ thuật thủy canh và phương pháp vi nhân giống. Những nghiên cứu trước đây chỉ đưa ra mô hình ở phòng thí nghiệm chưa được ứng dụng vào thực tiễn, đơn giản hóa quy trình nhân giống phục vụ sản xuất với số lượng cây giống lớn cụ thể, dễ thực hiện bởi người dân cũng như dễ dàng vận chuyển. Bài tổng quan này sẽ cung cấp những thông tin khái quát về các phương pháp nhân giống đã và đang thực hiện trên đối tượng cây hoa Cúc; qua đó, chúng tôi so sánh với hệ thống vi thủy canh, đưa ra một mô hình sản xuất giống cây Cúc trong hệ thống vi thủy canh bằng hộp nhựa với số lượng lớn, sạch bệnh, có tỉ lệ sống sót cao và dễ dàng thương mại hóa.

Từ khóa: cây Cúc, hộp nhựa, nhân giống, vi thủy canh


MICROPONIC – EFFICIENT METHOD IN PROPAGATION CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM

Hoang Thanh Tung, Truong Thi Bich Phuong, Duong Tan Nhut

Email: duongtannhut@gmail.com

Abstract

A microponic system is combined by micropropagation with hydroponic. It is a potential method of producing seedlings. This method has many advantages of hydroponic and micropropagation method. The previous studies which just provided the models in laboratory have not been applied in practice; simplifying the breeding process for production with a large number of seedlings, easily done by farmer as well as easy transportation. This review will provide an overview of the breeding method that has been carried out on the object Chrysanthemum; thus, we compared with microponic system, launched a production model of Chrysanthemum in microponic system by using plastic containers. A large numbers of Chrysanthemum are free-diseases, high survival rate and easily commercialized.

Keywords: Chrysanthemum, microponic, plastic box, propagation

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_8_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế