ĐA DẠNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN NẤM LỚN Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 9 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


ĐA DẠNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN NẤM LỚN Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngô Anh, Võ Bá Định

Email: ngoanh1956@yahoo.com

Tóm tắt

Thành phần loài của khu hệ nấm lớn ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế rất phong phú và đa dạng. Chúng tôi đã xác định được 182 loài thuộc 64 chi, 30 họ, 20 bộ, 3 lớp thuộc 3 ngành:Myxomycota, AscomycotaBasidiomycota. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện 20 loài mới cho khu hệ nấm lớn Việt Nam.

Khu hệ nấm lớn ở ở huyện Nam Đông rất đa dạng về giá trị tài nguyên, gồm: 30 loài nấm ăn, 40 loài nấm làm dược liệu, 2 loài nấm cộng sinh có lợi, 27 loài nấm hoại sinh trên đất.

Ngoài ra trong khu hệ nấm lớn Nam Đông phát hiện được 4 loài nấm độc, 21 loài nấm kí sinh gây bệnh thực vật và 132 loài nấm hoại sinh phá hủy gỗ.

Khu hệ nấm lớn ở huyện Nam Đông có 1 loài nguy cấp là Lentinus sajor – caju (EN) và 1 loài sẽ nguy cấp: Cookeina tricholoma (VU) đã được ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Nhiều loài  có tiềm năng trong công nghệ sinh học như: Xích chi (Ganoderma lucidum), Thanh chi (Ganoderma philippii), Tử chi (Ganoderma fulvellum), Hắc chi (Ganoderma subresinosum) và Cổ linh chi (Ganoderma australe).

Từ khóa: Đa dạng, tài nguyên, khu hệ nấm lớn, nấm ăn, nấm dược liệu


THE NATURAL RESOURCE DIVERSITY OF THE MACROMYCOFLORA IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Ngo Anh, Vo Ba Dinh

Email: ngoanh1956@yahoo.com

Abstract

The species composition of macromycoflora in Nam Dong district is very abundant and diverse. Up to now, 182 species belonging to 64 genera, 30 families, 20 orders, 3 classes, 3 phyla Myxomycota, Ascomycota and Basidiomycota have been recorded. In which, 20 species have been reported as new species to the macromycoflora of Viet Nam.

The natural resource of macromycoflora in Nam Dong district  is very abundant, composing 30 edible mushroom species, 40 the medicinal ones, 2 symbiotic ones, 27 soil- saprophytic ones, 4 poisonous ones, 21 parasitic ones causing diseases on trees and 132 wood-destroying saprophytic ones.

Among 182 species recorded of macromycoflora in the Nam Dong district  there is one endangered species:  Lentinus sajor – caju (EN) and one vulnerable species: Cookeina tricholoma (VU) recorded in the Viet Nam Red Book (2007). Many species have been using on biotechnology such as: Ganoderma lucidum, Ganoderma philippii, Ganoderma fulvellum, Ganoderma subresinosum and Ganoderma australe.

Keywords: Diversity, edible mushroom, macromycoflora, medicinal, resource

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_9_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế