XÁC ĐỊNH GENE MÃ HÓA PHOSPHOENOLPYRUVATE CACBOXYLASE KINASE TRONG CÂY Mesembryanthemum crystallinum

Tập 9 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


XÁC ĐỊNH GENE MÃ HÓA PHOSPHOENOLPYRUVATE CACBOXYLASE KINASE TRONG CÂY Mesembryanthemum crystallinum

Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Văn Phú Biển, Ngô Thị Minh Thu, Ngô Thị Bảo Châu, Phạm Thị Hồng Trang, Đặng Thanh Long

Email: hkhong@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Phosphoenolpyruvate cacboxylase kinase (PEPCK) là enzyme xúc tác cho phản ứng chuyển hóa oxaloacetate (OAA) thành phosphoenolpyruvate (PEP), do vậy PEPCK đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình điều hòa con đường cố định CO2 vào ban đêm theo chu trình Hatch-Slack của thực vật CAM (crassualcean acid metabolism). Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành tách dòng và xác định trình tự gene mã hóa PEPCK (ký hiệu là SNIKV) từ lá cây Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant) trồng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy gene này có độ dài 840 bp, mã hóa chuỗi polypeptide chứa 279 amino acid khác nhau. So sánh trình tự gene mã hóa PEPCK của cây M. crystallinum khi trồng ở Việt Nam trong nghiên cứu của chúng tôi với gene SNIK đã được công bố trên ngân hàng gene với số đăng ký AF158091 cho thấy mức độ tương đồng giữa hai gene này là 100%.

Từ khóa: CAM (crasualacean acid metabolism), gene SNIK, M. crystallinum, phosphoenolpyruvate carboxylase kinase (PEPCK)


DETERMINING A PHOSPHOENOLPYRUVATE CACBOXYLASE-KINASE (SNIK) GENE IN Mesembryanthemum crystallinum

Hoang Thi Kim Hong, Nguyen Van Phu Bien, Ngo Thi Minh Thu, Ngo Thi Bao Chau, Pham Thi Hong Trang, Dang Thanh Long

Email: hkhong@hueuni.edu.vn

Abstract

Phosphoenolpyruvate cacboxylase kinase (PEPCK) is enzyme which catalyzes the reaction in the metabolism of oxaloacetate (OAA) to produce phosphoenolpyruvate (PEP); therefore, PEPCK plays a crucial role in the regulation of CO2 fixed path at night via the Hatch-Slack cycle in CAM (crassualcean acid metabolism) plants. In this study, we have conducted cloning and sequencing gene coding for PEPCK from M. crystallinum leaves (SNIKV). The results indicate that SNIKV gene has 840 bp in length, encoding a polypeptide chain with 279 amino acids. Homology search showed that SNIKV gene encoding PEPCK in M. crystallinum leaves is 100% similarity with the published SNIK gene in Gene bank data (accession number: AF158091).

Keywords: CAM (crassualacean acid metabolism), M. crystallinum, SNIK gene, phosphoenolpyruvate cacboxylase kinase (PEPCK)

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_9_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế