THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ TẢO SILIC Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH

Tập 9 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ TẢO SILIC Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH

Đặng Thị Lệ Xuân, Tôn Thất Pháp

Email: tonthatphap@gmail.com

Tóm tắt

187 taxon bậc loài và dưới loài tảo silic phù du thuộc 53 chi, 36 họ, 24 bộ ở vùng hạ lưu sông Gianh được xác định. Trong đó, nhóm tảo silic lông chim chiếm ưu thế về số loài so với tảo silic trung tâm. Số lượng loài có xu hướng giảm dần ở các điểm khảo sát theo hướng xa biển.

Mật độ tế bào tảo silic phù du ở hạ lưu sông Gianh được quyết định bởi các loài tảo ưu thế Bacillaria paxillifera, Diploneis smithii, Cyclotella striata và một số loài thuộc chi Melosira quyết định. Mật độ tảo thường cao ở các điểm khảo sát về phía xa biển, từ SG6 – SG10 và thấp ở vùng cửa giáp biển (điểm SG2) có mật độ tế bào trung bình thấp nhất. Mật độ tảo cao vào các tháng I, II, III, VI và tháng IX.

Từ khóa: Tảo silic phù du, Taxon, Thành phần loài, Mật độ tế bào


SPECIES COMPOSITION AND CELL DENSITY OF PLANKTONIC DIATOMS IN THE DOWNSTREAM OF THE GIANH RIVER, QUANG BINH PROVINCE

Dạng Thị Lẹ Xuan, Ton Thát Pháp

Email: tonthatphap@gmail.com

Abstract

187 planktonic diatom species and sub-species taxa belonging 53 genera, 36 families, and 24 orders in downstream of the Gianh River have been identified. The number of species in Pennatae group (108 taxa) accounting for 59% of the taxa) exceeds that of Centric one.

The cell density of planktonic diatoms in the Gianh River downstream is decided by the dominant of Bacillaria paxillifera, Diploneis smithii, Cyclotella striata and some species of Melosira. The high densities of algae are usually found in sampling site further from the sea, from SG6 - SG10 and they are low in the river mouth (The density at SG2 is  lowest). The highest densities are found in months I, II, III, VI and IX.

Keywords: cell density, planktonic diatom, species composition, taxon

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_9_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế