ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP EXOPOLYSACCHARIDE CỦA Lactobacillus plantarum  N5

Tập 10 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

Ngày nhận bài: 21/8/2017; ngày hoàn thành phản biện: 5/9/2017; ngày duyệt đăng: 27/10/2017

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP EXOPOLYSACCHARIDE CỦA Lactobacillus plantarum  N5

Trần Bảo Khánh, Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Khuyên

Email: tranbaokhanh@huaf.edu.vn

Tóm tắt

Khả năng tổng hợp exopolysaccharide (EPS) của  Lactobacillus plantarum N5 (L. plantarum N5) trong các điều kiện nuôi cấy khác nhau đã được khảo sát. Kết quả cho thấy lượng EPS thu được đạt 199,305 µg/mL khi nuôi L. plantarum N5 trong môi trường MRS có bổ sung 5% lactose. Tiếp tục bổ sung 0,8% cao thịt vào môi trường MRS có lactose làm tăng khả năng sinh EPS của vi khuẩn lên rất nhiều (332,109 µg/mL). Và điều kiện thích hợp cho khả năng sinh EPS của L. plantarum N5 cũng đã được xác định là mật độ tế bào ban đầu 107 cfu/mL, pH môi trường bằng 6 và ủ ở 40oC trong 36 giờ với môi trường MRS có bổ sung lactose và cao thịt như trên. Khi nuôi cấy ở điều kiện này, lượng EPS thu được cao nhất là 417,923 µg/mL.

Từ khóa: điều kiện nuôi cấy, exopolysaccharide, Lactobacillus plantarum


EFFECT OF SOME CONDITIONS ON EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION OF Lactobacillus Plantarum N5

Tran Bao Khanh, Do Thi Bich Thuy, Nguyen Tran Bao Khuyen

Email: tranbaokhanh@huaf.edu.vn

Abstract

The supplement of lactose, saccharose, and glucose into the culture medium (MRS broth) gave the positive effects on EPS production of L. Plantarum N5, in which the addition of lactose 5% resulted in the most efficiency for EPS yield (199.305 µg/mL). The additional of 0.8% of beef extract into culture medium with 5% lactose provided the highest EPS yields compared to other nitrogen sources (peptone, yeast extract) which were 332.109 µg/mL. The optimal conditions for EPS production of L. Plantarum N5 in MRS broth with 5% of lactose, 0.8% beef extract supplement and initial cell density of 107 cfu/mL were at 40oC, pH 6 and 36–hour ensilation (417.923µg/mL).

Keywords: culture condition, exopolysaccharide, Lactobacillus Plantarum

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế