PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE MẠNH VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÍ NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI CHIẾT RÚT TINH DẦU

Tập 10 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

Ngày nhận bài: 10/6/2017; ngày hoàn thành phản biện: 8/9/2017; ngày duyệt đăng: 27/10/2017

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE MẠNH VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÍ NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI CHIẾT RÚT TINH DẦU

Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Thị Mai

Email: ngoclanz@yahoo.com

Tóm tắt

Để có cơ sở tạo chế phẩm enzyme cellulase có hoạt tính ứng dụng trong xử lí thành tế bào thực vật trước khi chiết xuất tinh dầu, các chủng nấm mốc phân giải cellulose đã được phân lập và tuyển chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng nấm mốc phân giải cellulose trong các mẫu mùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt từ 7,39 x 103 - 27,70 x 103 CFU/g đất khô. Từ 155 chủng nấm mốc phân lập, tuyển chọn được hai chủng M22 và M80 có hoạt tính cellulase mạnh. Khi xử lý dịch enzyme của chủng nấm mốc M22 trên lá tràm, hiệu suất chiết rút tinh dầu tăng 33% so với đối chứng, tinh dầu có mùi thơm và trong suốt hơn. Xử lí sả trước khi chưng cất tinh dầu bằng dịch enzyme cellulase từ môi trường nuôi cấy dịch thể và bán rắn của chủng M80 cho hiệu quả xử lí cao, hàm lượng cellulose giảm lần lượt 45,57% và 44,39% so với đối chứng.

Từ khóa: nấm mốc phân giải cellulose, phân lập, tuyển chọn


ISOLATION AND SELECTION OF EFFICIENT CELLULOLYTIC FUNGI AND TEST FOR TREATING MATERIALS BEFORE EXTRACTING ESSENCE OIL

Pham Thi Ngoc Lan, Le Thi Mai

Email: ngoclanz@yahoo.com

Abstract

For the basic of biological products contribute to treating cell wall before extracting essence oil, strains of cellulolytic fungi were isolated and selected. The research results showed that the number of fungi in the various samples of Thua Thien Hue Province ranged from 7.39 x 103 to 27.70 x 103 CFU/g. There were 155 strains of cellulolytic fungi isolated, and two strains M22 and M80 with strong cellulase activity were chosen. Tested for cellulase decomposition of M22 and M80 strains on Melaleuca cajuputi, the productivity of extracting essence oil increases 33% compared to the control sample, more fragrant and transparent. Treating Cymbopogon nardus before extracting essence oil by M80 cellulase liquid cultured in the solid and semi-solid medium had the strongest efficiency, the content of cellulose decreases 45.57% and 44.39% compared to the control sample.

Keywords: cellulolytic fungi, isolation, selection

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế