ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHOÁNG, NGUỒN CARBON VÀ PEPTONE LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN RỄ THỨ CẤP TỪ RỄ BẤT ĐỊNH SÂM NGỌC LINH IN VITRO

Tập 10 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

Ngày nhận bài: 28/8/2017; ngày hoàn thành phản biện: 9/9/2017; ngày duyệt đăng: 27/10/2017

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHOÁNG, NGUỒN CARBON VÀ PEPTONE LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN RỄ THỨ CẤP TỪ RỄ BẤT ĐỊNH SÂM NGỌC LINH IN VITRO

Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt

Email: duongtannhut@gmail.com

Tóm tắt

Nuôi cấy tăng sinh rễ thứ cấp từ nguồn rễ bất định sâm Ngọc Linh vô cùng có ý nghĩa cho các ngành công nghiệp y dược vì rễ sâm Ngọc Linh chứa nhiều saponin quí có tác dụng bồi bổ và điều trị bệnh. Để rễ thứ cấp hình thành và phát triển tốt từ nguồn mẫu rễ bất định, ngoài môi trường MS hay SH, môi trường MSCB (với tỉ lệ NH4H2PO4:KNO3 = 7,19:18,5 mM:mM) bổ sung 7 mg/l IBA và 0,5 mg/l BA cho kết quả tối ưu nhất. Trong ba nguồn carbon, maltose có hiệu quả tăng sinh rễ thứ cấp thấp nhất, 60 g/l D-glucose có thể thay thế hoàn toàn nguồn sucrose để tạo rễ thứ cấp nhưng do giá thành và hàm lượng sử dụng cao hơn nhiều so với sucrose nên 30 g/l sucrose vẫn là tối ưu nhất cho nuôi cấy tạo rễ thứ cấp sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, việc bổ sung peptone vào môi trường nuôi cấy cũng giúp gia tăng đáng kể sinh khối, và hàm lượng các saponin G-Rb1, G-Rg1 và MR2 cũng tăng lên tương ứng, trong đó sử dụng 200 mg/l peptone là tối ưu nhất.

Từ khóa: môi trường khoáng, nguồn carbon, Panax vietnamensis, peptone, rễ thứ cấp


EFFECT OF MACRONUTRIENT MEDIUM, DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES, AND PEPTONE ON FORMATION AND DEVELOPMENT OF SECONDARY ROOT IN PANAX VIETNAMENSIS ADVENTITIOUS ROOT CULTURE

Nguyen Thi Nhat Linh, Nguyen Hoang Loc, Duong Tan Nhut

Email: duongtannhut@gmail.com

Abstract

The proliferation of Panax vietnamensis secondary root in vitro plays critical roles in the pharmaceutical industry because triterpenoid saponins from Panax vietnamensis roots  are purified to produce medicine for improving  health and treating many diseases. As results, formation and development of the secondary roots could be maintained in MS or SH medium, but the best development was in MS modified with the ratio of NH4H2PO4:KNO3 (7.19:18.5 mM:mM), supplemented with 7 mg/l IBA and 0.5 mg/l BA. In three-carbohydrate sources, maltose was not good for the development roots. Besides sucrose source in vitro cultures, 60 g/l D-glucose were able to replace  it. However, D-glucose concentrations and cost  were remarkably higher than sucrose sources, thus, 30 g/l sucrose is the most optimum for the formation and development of the Panax vietnamensis secondary roots. In addition, supplementing peptone in culture medium also increase significantly root biomasses and saponin contents (including G-Rb1, G-Rg1, and MR2), especially using 200 mg/l peptone is the best for ginseng root culture.

Keywords: carbohydrate sources, macronutrient medium, Panax vietnamensis, peptone, secondary root

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế