NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ THỬ NGHIỆM PHÂN HỦY BÃ ĐẬU NÀNH CỦA NẤM MỐC Aspergillus niger T2

Tập 10 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

Ngày nhận bài: 10/3/2017; ngày hoàn thành phản biện: 25/4/2017; ngày duyệt đăng: 27/10/2017

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ THỬ NGHIỆM PHÂN HỦY BÃ ĐẬU NÀNH CỦA NẤM MỐC Aspergillus niger T2

Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Kim Hồng

Email: thuthuy63.dhkh@gmail.com

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ của nấm mốc Aspergillus niger T2. Kết quả cho thấy nấm mốc A. niger T2 có khả năng phân giải các cơ chất hữu cơ như: carboxylmethyl cellulose (CMC), gelatine, tinh bột, trong đó khả năng phân giải gelatine là mạnh nhất, tiếp đến là CMC và thấp nhất là tinh bột. Nuôi cấy nấm mốc A. niger T2 trong môi trường Czapek bổ sung tinh bột làm nguồn carbon, nguồn nitrogen là NH4Cl, pH môi trường 7, thời gian nuôi cấy lắc là 72 giờ, tỷ lệ 8 mL nước/10 g cơ chất, nhận thấy hoạt tính protease và sự tích lũy sinh khối đạt cực đại. Thử nghiệm khả năng phân giải các chất hữu cơ trong bã đậu nành của nấm mốc A. niger T2 cho thấy hiệu suất phân giải protein lớn nhất đạt 14,21% và hiệu suất phân giải tinh bột là thấp nhất chỉ đạt 2,07%.

Từ khóa: Aspergillus niger, bã đậu nành, cơ chất hữu cơ, protease


STUDY ON THE DEGRADATION/HYDROLYSIS ABILITY OF ORGANIC COMPOUNDS IN SOYBEAN BAGASSE BY Aspergillus niger T2 STRAIN

Nguyen Thi Thu Thuy, Truong Thi Bich Phuong, Hoang Thi Kim Hong

Email: thuthuy63.dhkh@gmail.com

Abstract

This study is aimed to determine the hydrolysis ability of organic compounds in soybean bagasse by Aspergillus niger T2 strain. The results indicated that Aspergillus niger T2  was capable to hydrolyze organic substrates such as carboxymethyl cellulose (CMC), gelatine, starch. Among these substrates, the hydrolysis ability of gelatine was  strongest; the hydrolysis ability of CMC was medium and the hydrolysis ability of starch was   lowest. In Czapek solution supplemented with starch as carbon source, NH4Cl as nitrogen source at pH 7.0, after 72 hours of shaking cultivation, A. niger T2 strain obtained maximum protease enzyme biosynthetic and accumulated biomass. The test of the hydrolysis ability of organic compounds in soybean bagasse by Aspergillus niger T2 strain showed that protein hydrolysis efficiency was highest (14.21%) and starch hydrolysis efficiency was lowest (2.07%).

Keywords: Aspergillus niger, organic substrates, protease, soybean bagasse

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế