GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 11 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ

Ngày nhận bài: 25/9/2017; ngày hoàn thành phản biện: 29/9/2017; ngày duyệt đăng: 8/01/2018

GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trần Thị Kim Loan, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Trọng Nghĩa

Email: ngoclanz@yahoo.com

Tóm tắt

Nghiên cứu biện pháp quản lý giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa được tiến hành từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hoạt động nghiên cứu bao gồm thu thập các số liệu thứ cấp từ địa phương và tiến hành thí nghiệm trong hai vụ Hè Thu 2016 và vụ Đông Xuân 2016 – 2017 ở hai công đoạn quản lý nước, rơm rạ và xây dựng các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính. Kết quả điều tra và thực nghiệm cho thấy lúa là cây trồng chủ lực của thị xã Hương Trà với tổng diện tích trên 6143 ha; cơ cấu giống chính là HT1 và KD18. Lượng khí CH4 và N2O phát thải giảm 48,2% khi áp dụng biện pháp tưới nước khô xen kẽ (AWD) so với chế độ tưới nước ngập thường xuyên (CF). Tổng lượng khí CO2 phát thải từ việc đốt rơm rạ là 10.322,8 tấn/năm. Những kết quả nghiên cứu này cho thấy việc xây dựng các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa hiện nay là cấp bách và cần thiết.

Từ khóa: canh tác lúa, khí nhà kính


SOLUTIONS TO REDUCE GREEN HOUSE GAS EMISSION FROM PADDY FIELDS IN HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE

Tran Thi Kim Loan, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Trong Nghia

Email: ngoclanz@yahoo.com

Abstract

Research on greenhouse gas emission reduction management in rice production was conducted from January 2016 to September 2017 in Huong Tra Town, Thua Thien Hue Province. The research included the collection of secondary data and field experiments in two seasons (Summer-Autumn 2016 and Spring-Winter 2016-2017) to test greenhouse gas (CH4 and N2O) emissions in the field, and develop solutions to reduce greenhouse gas emissions. The survey results show that rice was the main crop of Huong Tra town, Thua Thien Hue province with the total area of ​​6143 ha, and with the structure of HT1 and KD18 as the two main varieties. The CH4 and N2O emissions reduced by 48.2% when applying alternate wetting and drying (AWD) irrigation compared to that of continuous flooding (CF) irrigation. The total CO2 emissions from burning straw are 10.322,8 tons per year. This shows that development of solutions to reduce greenhouse gas emissions is now urgent and necessary.

Keywords: greenhouse gases, rice cultivation, straw management, water management

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế