THĂM DÒ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria Roscoe)

Tập 12 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 23/01/2018; ngày hoàn thành phản biện: 29/01/2018; ngày duyệt đăng: 8/6/2018

THĂM DÒ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria Roscoe)

Trương Thị Phương Lan, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hà Ngân

Email: phuonglan300173@gmail.com

Tóm tắt

Nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) là một loài cây thuốc quý với thành phần hoạt chất chính là curcumin. Để tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình nuôi cấy tế bào huyền phù cây nghệ đen, quá trình nuôi cấy callus in vitro loài cây này đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy callus thích hợp là môi trường có bổ sung 1,0 mg/L 2,4-D kết hợp với 1,5 mg/L KIN với kích thước trung bình đạt 1,564 cm, khối lượng tươi đạt 0,904 g và khối lượng khô của callus đạt 0,084 g. Đối với xử lý chất kích kháng salicilic acid (SA), môi trường có bổ sung 1,0 mg/L 2,4-D kết hợp với 1,5 mg/L SA là môi trường tốt nhất cho khả năng sinh trưởng của callus nghệ đen, kích thước trung bình đạt 1,534 cm, khối lương tươi đạt 0,832 g và khối lượng khô của callus đạt 0,078 g sau 4 tuần nuôi cấy.

Từ khóa: Callus, curcumin, nghệ đen


STUDY ON EFFECT OF CULTURE MEDIA ON GROWTH OF Curcuma Zedoaria Roscoe CALLUS

Truong Thi Phuong Lan, Le Thi Anh Thu, Nguyen Thi Ha Ngan

Email: phuonglan300173@gmail.com

Abstract

Curcuma zedoaria Roscoe is a value medicinal plant containing curcumin as major component. To produce material for the processing, of suspension cell culture the in vitro cells propagation was investigated. The results indicated that the optimal medium for callus generation was basic MS medium supplemented with 1.0 mg/L 2,4-D and 1.5 mg/L KIN, resulting in the size of calli of 1.564 cm, 0.904 g fresh weight and 0.084 g dry weight. Medium containing 1.0 mg/L 2,4-D and 1,5 mg/mL SA was the optimal medium of cell growth under effect of elicitors, resulting in the size of calli of 1.53 cm, 0.832 g fresh weight and 0.078 g dry weight after 4 weeks of culture.

Keywords: Callus, curcumin, Curcuma zedoaria

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế