NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, PHÔI, ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM RẢO (METAPENAEUS ENSIS) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 2 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, PHÔI, ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM RẢO (METAPENAEUS ENSIS) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Đoàn Suy Nghĩ, Lê Thế Lương

Email: nghitebao@yahoo.com

Tóm tắt

Nghiên cứu đã khảo sát đặc điểm phát triển của trứng, phôi, ấu trùng và hậu ấu trùng tôm rảo M. ensis được ương nuôi ở Trung tâm giống thủy sản Thuận An, Trường Đại học Nông lâm Huế. Trứng tôm có màu trắng đục, đường kính khoảng 0,28 mm. Thời gian phát triển phôi trải qua giai đoạn phôi dâu, phôi Nauplius và thời điểm xuất hiện Nauplius trong trứng là 0,5:1,5:8 giờ sau khi đẻ trứng đã được thụ tinh. Sự phát triển của ấu trùng và hậu ấu trùng của tôm M. ensis trải qua các giai đoạn Nauplius, Zoea, Mysis và Postlarvae.

Từ khóa: Ấu trùng, phôi, tôm rảo, trứng


RESEARCH DEVELOPMENT FEATURES OF EGGS, EMBRYOLOGY, LARVAE AND POST-LARVAE OF SHRIMP (METAPENAEUS ENSIS) IN LAGOON TAM GIANG-CAU HAI, THUA THIEN HUE PROVINCE

Doàn Suy Nghĩ, Le Thé Luong

Email: nghitebao@yahoo.com

Abstract

This study has surveyed the development characteristics of egg, embryonic, larva and post-larva of shrimp Metapenaeus Ensis (M. Ensis) in Thuan An Aquaculture Center of Hue University of Agriculture and Forestry. Shrimp eggs are opalescent and about 0.28mm in diameter. The embryonic has developed through several stages such as morula, Nauplius larva. In addition, Nauplius has appeared about 0.5:1.5:8 hours in the egg after egg being insenminated is dropped. The development of larva and post-larva of shrimp M. Ensis has also spent some stages of Nauplius, Zoea, Mysis and Postlarva.

Keywords: Eggs, embryonic, greasyback shrimp, larva

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế