ĐẠI SỐ CỦA TÍCH ĐAN VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Tập 13 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 27/9/2018; ngày hoàn thành phản biện: 8/11/2018; ngày duyệt đăng: 10/12/2018

ĐẠI SỐ CỦA TÍCH ĐAN VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Bùi Văn Chiến, Bùi Văn Hiếu

Email: bvchien@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Mục đích của bài báo này là trình bày một dạng tổng quát của tích đan (shuffle product) và tích stuffle dựa trên một tham số q hoạt động trong trường mở rộng của trường các số hữu tỉ. Những đại số Hopf từ đó được hình thành tương ứng đối với tích này và chúng tôi chứng minh chúng đẳng cấu với đại số Hopf của tích đan ban đầu.

Từ khóa: Đại số Hopf, tích đan, đại số quasi-shuffle, đại số trên từ vựng


ALGEBRA OF SHUFFLE PRODUCT AND ITS EQUIVALENCES

Bui Van Chien, Bui Van Hieu

Email: bvchien@hueuni.edu.vn

Abstract

The goal of this paper is to explore a general form of the shuffle and stuffle products by giving a parameter q which belong to a field extension of the field of rational numbers. Such a parameter q gives rise to a Hopf algebra which is proved to be isomorphic to the shuffle Hopf algebra.

Keywords: Hopf algebra, shuffle product, quasi-shuffle product, algebra in words

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế