MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ HÀM CHỌN

Tập 13 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 9/ll/2018; ngày hoàn thành phản biện: 8/12/2018; ngày duyệt đăng: 10/12/2018

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ HÀM CHỌN

Nguyễn Hoàng Sơn

Email: nhson@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Hàm chọn xuất hiện nhiều trong các lĩnh vực của toán, toán ứng dụng và khoa học máy tính. Bài báo này nghiên cứu một số tính chất mới của hàm chọn đặc biệt cũng như tính đóng của lớp hàm chọn đặc biệt đối với phép toán hội và một số vấn đề liên quan.

Từ khóa: hàm chọn, toán tử bao đóng, phụ thuộc hàm


SOME RESULTS ABOUT CHOICE FUNCTION

Nguyen Hoang Son

Email: nhson@hueuni.edu.vn

Abstract

Choice functions appear in many fields in pure or applied mathematics and computer science. This paper investigates some new properties of special choice functions, as well as the closeness of special choice functions class under intersection operation, and some related problems.

Keywords: Choice function, closure operation, functional dependency

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế