PHÂN TÍCH CÁC KỸ THUẬT ƯỚC TÍNH THẺ RFID TRONG GIAO THỨC DFSA

Tập 13 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 27/8/2018; ngày hoàn thành phản biện: 7/9/2018; ngày duyệt đăng: 10/12/2018

PHÂN TÍCH CÁC KỸ THUẬT ƯỚC TÍNH THẺ RFID TRONG GIAO THỨC DFSA

Nguyễn Văn Vũ, Huỳnh Bửu Ngọc

Email: nvvu@agu.edu.vn

Tóm tắt

RFID là một công nghệ nhận dạng tự động được triển khai trong khá nhiều ứng dụng thực tế ngày nay. Trong một hệ thống RFID, các đầu đọc thực hiện nhận dạng các thẻ thông qua sóng vô tuyến mà không cần tiếp xúc. Một vấn đề kỹ thuật trong nhận dạng thẻ RFID là xung đột thẻ sẽ xảy ra khi có nhiều thẻ được đọc đồng thời bởi một đầu đọc. Một số kỹ thuật ước tính thẻ do đó đã được đề xuất nhằm giảm xung đột, giảm lãng phí băng thông đường truyền, giảm số lần truy vấn và kết quả là tăng hiệu quả đọc thẻ. Bài viết này sẽ phân tích một số kỹ thuật ước tính thẻ đã được đề xuất trong giao thức DFSA và so sánh dựa trên kết quả mô phỏng.

Từ khóa: Hệ thống RFID, DFSA, xung đột thẻ, kỹ thuật ước tính, hiệu quả hệ thống


ANALYIS OF RFID TAG ESTIMATION TECHNIQUES IN DFSA PROTOCOL

Nguyen Van Vu, Huynh Buu Ngoc

Email: nvvu@agu.edu.vn

Abstract

RFID is an automatic identification technology that is deployed in many practical applications today. In an RFID system, the reader identifies tags via radio waves without contact. A technical problem in RFID tag identification is that the conflict occurs when multiple tags are read simultaneously by a reader. Several estimation techniques have been proposed to reduce the conflict, minimize bandwidth wastage, archieve low query time, and result in improved tag reading performance. This article will analyze some of the proposed tag estimation techniques in the DFSA protocol and compare them based on simulation results.

Keywords: DFSA, estimation techniques, RFID system, tag collision, system performance

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế