KHẢO SÁT MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT CỦA HẢI SẢN CHẾ BIẾN SẴN Ở THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018

Tập 13 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 8/10/2018; ngày hoàn thành phản biện: 9/11/2018; ngày duyệt đăng: 10/12/2018

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT CỦA HẢI SẢN CHẾ BIẾN SẴN Ở THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018

Trần Thị Như Anh, Trương Thị Thanh Hoài

Email: nhuanhbio94@gmail.com

Tóm tắt

Tổng số 120 mẫu hải sản chế biến đã được kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy: có 56,67% mẫu không đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật; 45,83% mẫu bị nhiễm Coliforms; 28,33% mẫu nhiễm E. coli; 87,50% mẫu bị nhiễm bào tử nấm men nấm mốc, 100% mẫu đạt chỉ tiêu Clostridium perfringensSalmonella. Có 87,50% mẫu bị nhiễm ít nhất một loại vi sinh vật và 28,33% mẫu bị nhiễm cả 3 loại vi sinh vật.

Hầu hết các mẫu hải sản được phân tích không đạt tất cả các chỉ tiêu vi sinh về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Cần cảnh báo người tiêu dùng và tiếp tục giám sát sản phẩm hải sản chế biến sẵn bày bán trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Từ khóa: An toàn thực phẩm, hải sản chế biến sẵn, ô nhiễm vi sinh


A SURVEY ON MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION LEVELS OF PROCESSED SEAFOOD IN NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE IN 2018

Tran Thị Nhu Anh, Truong Thi Thanh Hoai

Email: nhuanhbio94@gmail.com

Abstract

A total of 120 samples of processed seafood were tested. The results show that 56,67% of samples did not meet the standards of Ministry of Health on indicators of microorganisms; 45,83% of the samples contaminated with Coliforms; 28,33%  contaminated with E. coli; 87,50%   contaminated with yeast and mould, 100%     met Clostridium perfringens and Salmonella indicators. 87,50% of the samples contaminated with at least one type of microorganisms and 28,33%   infected with all 3 types of bacteria.

Most of the samples did not meet all key indicators of food safety. It is necessary to give consumers a warning and continue to supervise processed seafood in Nha Trang City.

Keywords: food safety, microbiological contamination, processed seafood

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế