KẾT QUẢ KHẢO SÁT LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, XÃ HƯƠNG LỘC, HUYỆN NAM ĐÔNG, THỪA THIÊN HUẾ

Tập 13 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 29/6/2018; ngày hoàn thành phản biện: 02/7/2018; ngày duyệt đăng: 10/12/2018

KẾT QUẢ KHẢO SÁT LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, XÃ HƯƠNG LỘC, HUYỆN NAM ĐÔNG, THỪA THIÊN HUẾ

Võ Đình Ba, Lê Văn Mạnh, Trần Trọng

Email: vodinhba@yahoo.com

Tóm tắt

Đợt khảo sát thành phần loài lưỡng cư, bò sát được tiến hành từ ngày 30/4 – 04/5/2016, tại vùng đêm Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở các mẫu vật và dữ liệu thu được, nhóm nghiên cứu đã xác định được 23 loài lưỡng cư, bò sát thuộc 2 bộ, 10 họ, 21 giống. Trong đó, 12 loài (chiếm 52,17%) được xếp vào các cấp độ bảo tồn khác nhau; ba loài đặc hữu của Việt Nam được ghi nhận tại khu vực khảo sát là cóc mày bụng cam Leptolalax cf. croceus, nhái cây bà nà Kurixalus banaensis và ếch cây robertinger Rhacophorus robertingeri. Kết quả nghiên cứu sẽ là số liệu để tham khảo đánh giá tác động của hoạt động thi công đường cao tốc La Sơn – Túy Loan tới các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu ở thời điểm hiện tại và về sau.

Từ khóa: Bò sát, lưỡng cư, loài đặc hữu, Nam Đông, Vườn Quốc gia bạch Mã


RESULTS OF THE SURVEY ON REPTILES AND AMPHIBIANS IN THE BUFFER AREA OF BACH MA NATIONAL PARK, HUONG LOC COMMUNE, NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Vo Dinh Ba, Le Van Manh, Tran Trong

Email: vodinhba@yahoo.com

Abstract

Based on the field trip conducted from 30 April to 4 May 2016 in the buffer area of Bach Ma National Park, Huong Loc Commune, Nam Dong District, Thua Thien Hue Province, we reported the result of 23 species of amphibians and reptiles belonging to 10 families, 21 genera for the area. Of which, 12 species (representing 52.17%) are accessed in different levels of conservation status (two species are listed the Vietnam Red Data Book 2007; one species is listed in Appendix IIB of Decree 32/ND-CP 2006, and nine species listed in the IUCN Red List 2016); and three species are endemic for Vietnam herpetofauna were recorded in this area including Leptolalax cf. croceus, Kurixalus banaensis, and Rhacophorus robertingeri. Additional studies are necessary in order to access the effect of road construction activities to amphibians and reptiles in this area.

Keywords: Amphibians, Bach Ma National park, Endemic species, Nam Dong District, Reptiles

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế