TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC  CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PECTIN

Tập 13 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 7/11/2018; ngày hoàn thành phản biện: 13/12/2018; ngày duyệt đăng: 13/12/2018

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC  CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PECTIN

Phan Thị Thanh Diễm, Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Quốc Dung

Email: baochau1601@gmail.com

Tóm tắt

Việc sản xuất chế phẩm pectinase từ các chủng nấm mốc rất có ý nghĩa trong đời sống nói chung và lĩnh vực công nghệ thực phẩm nói riêng. Trong nghiên cứu này, một số điều kiện nuôi cấy chủng nấm mốc Aspergillus oryzae M1 và chủng nấm mốc Aspergillus oryzae M45 có khả năng phân giải pectin đã được tối ưu hóa. Chủng A. oryzae M1 có thời gian nuôi cấy là 72 giờ; pH môi trường là 6,5; nguồn carbon là maltose và nguồn nitrogen là NH4NO3. Chủng A. oryzae M45 có thời gian nuôi cấy là 120 giờ; pH môi trường là 6,5; nguồn carbon là tinh bột và nguồn nitrogen là gelatine.

Từ khóa: Aspergillus, điều kiện nuôi cấy, pectin, pectinase


OPTIMIZATION OF CULTURAL CONDITIONS  FOR PECTIN HYDROLYSIS FROM SELECTED MOLD STRAINS

Phan Thi Thanh Diem, Pham Thi Ngoc Lan, Ngo Thi Bao Chau, Nguyẽn Quỳnh Chi, Tràn Quóc Dung

Email: baochau1601@gmail.com

Abstract

The production of pectinase from molds is very significant in life in general and in food technology in particular. In this study, some conditions for culture of two mold strains, A. oryzae M1 and A. oryzae M45 mold strains have the ability to decompose pectin, isolated from the pectin – rich peels of some fruits, were optimized. M1 mold strain  – A. oryzae had a cultural time of 72 hours; pH of the medium was 6,5; carbon source was mattose; nitrogen was NH4NO3. M45 mold strain – A. oryzae had a cultural time of 120 hours; pH of the medium was 6,5; carbon source was starch; nitrogen was gelatine.

Keywords: Aspergillus, culture condition, pectin, pectinase

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế