PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở TỈNH PHÚ YÊN

Tập 13 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 23/4/2018; ngày hoàn thành phản biện: 11/6/2018; ngày duyệt đăng: 4/7/2018

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở TỈNH PHÚ YÊN

Phạm Thị Ngọc Lan, Tạ Diệu Đoan, Ngô Thị Bảo Châu

Email: baochau1601@gmail.com

Tóm tắt

Để có cơ sở khoa học cho việc ứng dụng các chế phẩm vi sinh vào nông nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng rau theo hướng an toàn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu về nhóm vi khuẩn cố định nitrogen rong đất trồng rau ở tỉnh Phú Yên. Kết quả cho thấy: số lượng vi khuẩn cố định nitrogen trong các mẫu đất trồng rau đạt từ 6,03x 104- 17,71 x 104CFU/g đất khô. Phân lập được 66 chủng vi khuẩn cố định N, từ đó tuyển chọn được hai chủng V17 và V27 có khả năng cố định nitrogen mạnh. Kết quả giải trình tự gen: chủng V17 là Microbacterium testaceumvà chủng V27 là Bacillus arbutinivorans.

Từ khóa: phân lập, tuyển chọn, vi khuẩn cố định nitrogen


ISOLATION AND SELECTION OF NITROGEN FIXING BACTERIA IN SOIL OF VEGETABLES FIELDS IN PHU YEN PROVINCE

Pham Thi Ngoc Lan, Tạ Diẹu Doan, Ngo Thị Bảo Chau

Email: baochau1601@gmail.com

Abstract

To contribute the scientific foundation for applying the microbial products to safely improve the vegetation productivity and quality in agriculture, we carried out the research on strains of nitrogen fixing bacteria in soil of vegetable fields in Phu Yen province. The results revealed that the number of bacteria in soil samples of vegetable fields ranged from 6.02x104 to 17.72x104 CFU/g. 66 strains of nitrogen fixing bacteria were isolated, of which two strains V17 and V27 with the strongest nitrogen fixation were chosen. The results of DNA sequencing determined that strain V17 is Microbacterium testaceum and strain V 27 is Baccillus arbutinivorans.

Keywords: isolation, nitrogen fixingbacteria, selection

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế