NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY PROTEIN VÀ LECTIN TRONG ĐẬU CÔ VE (Phaseolus vulgaris L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT GÒ ĐỒI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 13 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 4/12/2017; ngày hoàn thành phản biện: 31/5/2018; ngày duyệt đăng: 8/6/2018

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY PROTEIN VÀ LECTIN TRONG ĐẬU CÔ VE (Phaseolus vulgaris L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT GÒ ĐỒI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Cao Đăng Nguyên, Trương Văn Phong

Email: caodangn@yahoo.com

Tóm tắt

Nghiên cứu sự tích lũy protein và lectin của đậu cô ve trồng trên vùng đất gò đồi ở Thừa Thiên Huế thấy rằng: protein tích lũy lớn nhất ở hạt trong giai đoạn chín thu hoạch khoảng 33,68 mg/g. Sự tích lũy lectin cũng chỉ xuất hiện ở một số cơ quan trong những giai đoạn nhất định, nhiều nhất trong hạt ở giai đoạn chín thu hoạch ( 18,99 Đv/mg).

Hình ảnh phổ điện di dịch chiết protein tổng số ở các bộ phận qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của đậu cô ve tương đối giống nhau trong những bộ phận tương ứng. Trong lá và hạt, protein đa dạng hơn ở các cơ quan khác (10 băng) và có khối lượng phân tử nằm trong khoảng 15-225 kDa. Ở các cơ quan còn lại, protein đều có từ 6-8 băng với khối lượng phân tử thấp dưới 60 kDa.

Từ khóa: đậu cô ve, lectin, protein, diện di


INVESTIGATION OF PROTEIN AND LECTIN ACCUMULATION IN Phaseolus vulgaris L. GROWN ON FOOT SLOPES, THUA THIEN HUE PROVINCE

Cao Dang Nguyen, Truong Van Phong

Email: caodangn@yahoo.com

Abstract

An investigation of protein and lectin accumulation in Phaseolus vulgaris L. grown in Thua Thien Hue foot slopes showed that: highest protein content was found in seeds during the harvesting period (33.68 mg total soluble protein/g seed ). Lectin accumulated in some organs during certain periods of development, with the highest content found in seed during harvesting period. The lectin content of the foot slope crop is 18.99 unit/mg.

The SDS-PAGE profiles of total soluble proteins from different body parts at different growing stages showed that there was similarity for corresponding body parts of the crops. SDS-PAGE profiles from seeds and leaves displayed more bands (10 bands) with molecular weight ranging from 15-200 kDa while other organs showed less bands (6-8 bands) with molecular weight of lower than 60 kDa.

Keywords: Lectin, Phaseolus vulgaris L., protein, SDS-PAGE

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế