NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN (Nelumbo nucifera Gaertn.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 13 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 24/8/2018; ngày hoàn thành phản biện: 10/9/2018; ngày duyệt đăng: 10/12/2018

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN (Nelumbo nucifera Gaertn.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan, Hoàng Thị Kim Hồng

Email: quynhtrangks@gmail.com

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả đạt được trong nghiên cứu xây dựng sơ đồ phân bố các giống sen ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên toàn tỉnh có 66 địa điểm trồng sen với 6 giống sen đang được trồng. Trong đó, giống sen cao sản có nguồn gốc Đồng Tháp là giống sen được trồng phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ 53,03%, phân bố ở các địa điểm nghiên cứu. Mật độ phân bố của giống sen cao sản ở các huyện Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc là nhiều nhất. Các giống sen địa phương với nhiều đặc tính quý như sen hồng Phú Mộng, sen hồng Gia Long, sen đỏ Vinh Thanh, sen trắng trẹt lõm và sen trắng trẹt lồi có tỷ lệ phân bố trên toàn tỉnh thấp, chiếm 1,52- 21,21%, ít gặp nhất là giống sen trắng trẹt lồi và sen hồng Gia Long. Các giống sen bản địa này chủ yếu phân bố tại khu vực thành phố Huế, một số ít rải rác tại Hương Trà, Phong Điền và Phú Vang. Từ bản đồ phân bố cho thấy các giống sen phân bố không đều trong toàn Tỉnh. Khu vực thành phố Huế là nơi có nhiều giống sen nhất với 5 giống sen khác nhau chiếm 83,33%. Các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy là các khu vực có ít giống sen nhất - với 1 giống sen, chiếm 16,67%.

Từ khóa: bản đồ, phân bố, sen địa phương, sen Cao sản, tỉnh Thừa Thiên Huế


STUDY ON THE DISTRIBUTION MAP OF LOTUS VARIETIES IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Nguyen Thi Quynh Trang, Dang Thanh Long, Tran Thi Huong Giang, Tran Thi My Loan, Hoang Thi Kim Hong

Email: quynhtrangks@gmail.com

Abstract

This article presents the results of the study on the distribution map of lotus varieties in Thua Thien Hue province. The results show that there are 66 lotus growing sites with 6 lotus varieties being planted in Thua Thien Hue province. Of which, Cao san lotus, originally from Dong Thap, is the most cultivated lotus variety in Thua Thien Hue, occupying for 53,03% of all the study sites. The distribution density of this lotus is highest in Phong Dien, Huong Tra, Phu Loc districts. Local lotus varieties with valuable characteristics such as Phu Mong pink lotus, Gia Long pink lotus, Vinh Thanh red lotus, white concave lotus account for low distribution rates, ranging from 1,52% - 21,21%. The most uncommon varieties are bright white lotus and Gia Long pink lotus. These local lotus varieties are mainly cultivated in the region of Hue city; just a few of them are planted in Huong Tra, Phong Dien and Phu Vang districts. The distribution map shows that the lotus varieties are distributed unevenly throughout Thua Thien Hue province. The region of ​​Hue Citadel has the most lotus varieties with 5 lotus varieties. Phu Loc, Phu Vang and Huong Thuy districts have the least number of lotus varieties with one variety.

Keywords: Distribution, cao san lotus, local lotus, Map, Thua Thien Hue province

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế