ĐIỀU  KIỆN  CẦN  HỮU  HIỆU  CHO NGHIỆM YẾU  ĐỊA  PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG

Tập 14 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 30/11/2018; ngày hoàn thành phản biện: 28/1/2019; ngày duyệt đăng: 28/1/2019

ĐIỀU  KIỆN  CẦN  HỮU  HIỆU  CHO NGHIỆM YẾU  ĐỊA  PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG

Trần Văn Sự, Nguyễn Thanh Phong

Email: vansudhdntt@gmail.com, phongspqn@gmail.com

Tóm tắt

Sử dụng khái niệm đạo hàm Studniarski trong không gian Banach, trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc bất đẳng thức tổng quát. Kết quả thu được này sẽ được áp dụng trực tiếp vào bất đẳng thức biến phân vectơ và bài toán tối ưu vectơ có chung ràng buộc bất đẳng thức tổng quát.   

Từ khóa: Điều kiện cần hữu hiệu, Bài toán cân bằng vectơ, Bất đẳng thức biến phân vectơ, Bài toán tối ưu vectơ, Nghiệm hữu hiệu yếu địa phương, Đạo hàm Studniarski


NECESSARY  EFFICIENCY  CONDITIONS  FOR  THE  LOCAL  WEAKLY  EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM  PROBLEMS  WITH  GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tran Van Su, Nguyen Thanh Phong

Email: vansudhdntt@gmail.com, phongspqn@gmail.com

Abstract

 Making use of the concept of Studniarski’s derivatives in Banach spaces in this article, we study the necessary efficiency conditions for local weakly efficient solutions of vector equilibrium problems with general inequality constraints.  These obtained results are directly applied to the vector variational inequality problems and the vector optimization problem with common general inequality constraints.

Keywords: Local weakly efficient solutions, Necessary efficiency conditions, Studniarski’s derivatives, Vector equilibrium problems, Vector optimization problems, Vector variational inequality problems

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế