MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI TÀI LIỆU XML SANG TÀI LIỆU RDF SỬ DỤNG NGÔN NGỮ XSL

Tập 14 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 23/10/2018; ngày hoàn thành phản biện: 01/3/2019; ngày duyệt đăng: 10/3/2019

MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI TÀI LIỆU XML SANG TÀI LIỆU RDF SỬ DỤNG NGÔN NGỮ XSL

Nguyễn Dũng, Nguyễn Mậu Hân

Email: nguyendung@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Ngày nay, ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML(Extensible Markup Language) đã trở thành một định dạng trao đổi dữ liệu được chấp nhận rộng rãi. Cùng với việc gia tăng lượng Dữ liệu Liên kết (Linked Data), bằng cách sử dụng Khung mô tả Tài nguyên RDF (Resource Description Framework), thì nhiều công cụ nhằm biến đổi một tài liệu XML thành tài liệu RDF đã được phát triển. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ định kiểu mở rộng XSL (Extensible Stylesheet Language) để biến đổi tài liệu XML thành tài liệu RDF như là một giải pháp hiệu quả để chuyển dữ liệu hiện có của các hệ thống thành dữ liệu RDF được sử dụng trong các hệ thống web ngữ nghĩa.

Từ khóa: dữ liệu liên kết, rdf, xml, xsl, web ngữ nghĩa


A METHOD FOR TRANSFORM XML DOCUMENTS TO RDF DOCUMENTS USING LANGUAGE XSL

Nguyen Dung, Nguyen Mau Han

Email: nguyendung@hueuni.edu.vn

Abstract

Today, the Extensible Markup Language (XML) has become a widely accepted form of data exchange. In addition to increasing the amount of Linked Data by using the Resource Description Framework (RDF), many tools for transforming an XML document into an RDF one have been developed. In this article, we use Extensible Stylesheet Language (XSL) to transform XML documents into RDF documents as an effective solution to transfer existing data from systems to data RDF that is used in semantic web systems.

Keywords: linked data, RDF, semantic web, XML, XML

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế