SUY DIỄN TRÊN CẤU TRÚC MỜ DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ

Tập 14 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 19/6/2019; ngày hoàn thành phản biện: 29/6/2019; ngày duyệt đăng: 02/7/2019

SUY DIỄN TRÊN CẤU TRÚC MỜ DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ

Nguyễn Văn Hán, Nguyễn Công Hào

Email: nvhan@fit-hitu.edu.vn, nchao@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu phương pháp biểu diễn cấu trúc mờ dựa trên lý thuyết dàn. Một cấu trúc dàn đặc biệt trên biến ngôn ngữ được sinh ra từ Đại số gia tử. Dàn kết hợp phép toán đại số và phép toán logic trong các logic truyền thống là Łukasiewicz và Godel ¨ . Các tính chất của dàn, các định lý suy diễn cũng được chứng minh một cách chặt chẽ về mặt toán học trong bài báo này.

Từ khóa: Logic mờ, Đại số gia tử, Lý thuyết dàn, Logic suy diễn


FUZZY STRUCTURES REASONING BASED ON HEDGE ALGEBRA

Nguyen Van Han, Nguyen Cong Hao

Email: nvhan@fit-hitu.edu.vn, nchao@hueuni.edu.vn

Abstract

In this paper, we study a method to represent fuzzy structures.We introduce an algebraic structure with functional symbols. A special lattice is called linguistic residuated lattice with two important logics: Łukasiewicz and Godel. An important theory for logic reasoning called deduction theorem is introduced.

Keywords: Deduction theorem, fuzzy logic, Hedge algebra, Lattice theory

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế