MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ CHO TẬP MẪU HUẤN LUYỆN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Tập 14 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 01/7/2019; ngày hoàn thành phản biện: 02/7/2019; ngày duyệt đăng: 02/7/2019

MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ CHO TẬP MẪU HUẤN LUYỆN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Lê Văn Tường Lân

Email: lvtlan@yahoo.com

Tóm tắt

Tập mẫu đóng vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện. Khi miền trị của các thuộc tính trong tập mẫu huấn luyện là chưa thuần nhất, việc làm thuần nhất tập huấn luyện là bắt buộc. Đại số gia tử là một công cụ hữu ích để làm thuần nhất tập huấn luyện, bằng cách chuyển miền dữ liệu của thuộc tính chưa thuần nhất thành miền dữ liệu chứa các giá trị ngôn ngữ hay định lượng các giá trị ngôn ngữ về các giá trị kinh điển. Trong quá trình thuần nhất, cần phải biết các giá trị ψmin, ψmax của miền trị kinh điển, tuy vậy trong thực tế, nhiều lúc ta chưa biết cụ thể giá trị ψmin, ψmax của thuộc tính đang xét. Trong bài báo này, chúng ta xây dựng một cách thức để có thể định lượng các giá trị ngôn ngữ khi không biết miền giá trị [ψmin, ψmax] mà chỉ biết đoạn con [ψ1, ψ2] của chúng.

Từ khóa: Tập mẫu huấn luyện, Giá trị ngôn ngữ, Cây quyết định mờ


A METHOD TO DETERMINE THE LINGUISTIC VALUES IN THE LIMITED CONDITIONS OF  TRAINING DATA SET

Le Van Tuong Lan

Email: lvtlan@yahoo.com

Abstract

Sample training data set plays an important role in the training process. When the value of the attribute domain may be value or linguistics, we need a method to homogenise sample training data set. Hedge algebra is a useful tool to make the training set homogeneous by changing the values of mixed domain to  homogeneous data domain that only contains linguistics or values. In the process of  homogeneous data domain, we have to know the values ψmin, ψmax. However, in reality, we do not know the values ψmin, ψmax exactly. In this paper, we present  a method to determine the linguistic values when we only know the sub values [ψ1, ψ2] without knowing the values [ψmin, ψmax] exactly. 

Keywords: Fuzzy decision tree, linguistic values, training data set

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế