TÌNH TRẠNG THÍNH LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ MÂY, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tập 14 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 4/3/2019; ngày hoàn thành phản biện: 27/5/2019; ngày duyệt đăng: 02/7/2019

TÌNH TRẠNG THÍNH LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ MÂY, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Thị Tường Loan

Email: loantuong2000@gmail.com

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 902 học sinh từ 6 đến 10 tuổi thuộc trường tiểu học Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho thấy, tỷ lệ trẻ có thính lực bình thường chiếm 99,67%. Trẻ giảm thính lực chiếm 0,33%, trong đó học sinh nam chiếm tỷ lệ 0,44%, học sinh nữ chiếm 0,22%. Mức độ khiếm thính nặng, vừa và nhẹ có tỷ lệ ngang nhau là 0,11%. Nguyên nhân giảm thính lực của trẻ chủ yếu do tác nhân bên ngoài như ảnh hưởng của thuốc khi người mẹ mang thai, trẻ vị viêm tai giữa, song tình trạng trẻ chưa có ý thức giữ vệ sinh tai khá phổ biến, do đó, cần tuyên truyền các bậc phụ huynh và giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh tai.

Từ khóa: Học sinh Bình Định, học sinh Quy Nhơn, học sinh tiểu học, thính lực


THE STATUS OF HEARING OF THE PUPILS AT NGO MAY PRIMARY SCHOOL IN QUY NHON CITY, BINH DINH PROVINCE

Nguyen Thi Tuong Loan

Email: loantuong2000@gmail.com

Abstract

The cross - sectional study of 902 pupils from the age of 6 to 10 at Ngo May Primary School in Quy Nhon City, Binh Dinh Province, shows that the rate of children with normal hearing accounted for 99.67%. Children with hearing loss made up 0.33%, of which male pupils accounted for 0.44%, female pupils made up 0.22%. There is the equal rate among severe, moderate and light hearing loss  estimated 0.11%. The major causes of hearing loss resulted from  external factors such as the effect of the drug when the mother in  pregnancy or due to the otitis media in children .  However, it is quite common that children have not been aware of the importance of ear hygiene is ; therefore, it is necessary to propagate the parents as well as educate children how to keep their ears clean.

Keywords: Binh Dinh pupils, hearing Quy Nhon pupils, primary pupils

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế