CHUẨN HÓA LIỀU GÂY MÊ TRÊN CHUỘT SWISS BẰNG HỖN HỢP THUỐC AN THẦN XYLAZIL - KETAMIL

Tập 14 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 14/5/2019; ngày hoàn thành phản biện: 22/5/2019; ngày duyệt đăng: 02/7/2019

CHUẨN HÓA LIỀU GÂY MÊ TRÊN CHUỘT SWISS BẰNG HỖN HỢP THUỐC AN THẦN XYLAZIL - KETAMIL

Lê Thị Ánh, Phan Thị Diệu Ngân, Nguyễn Diệu Âu, Lê Hoàng Duy Minh, Nguyễn Tất Minh Phước

Email: dieungan315@gmail.com

Tóm tắt

Gây mê động vật thí nghiệm giữ vị trí quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng của các nghiên cứu. Thuốc gây mê tác động lên não và làm mất mọi cảm giác ở cơ thể vật thí nghiệm. Gây mê qua đường hô hấp bằng Chloroform không đáp ứng với thời gian nghiên cứukéo dài ở trạng thái bất động. Gây mê qua đường tiêm màng bụng bằng hỗn hợp thuốc an thần Xylazil:Ketamil:NaCl theo tỷ lệ 2:3:3 (XKN-2:3:3), với liều 1.67μL thuốc XKN-2:3:3 trên gam thân trọng, cho thời gian mê sâu 20 – 25 phút.

Từ khóa: chuẩn hóa, liều gây mê, chuột swiss


OPTIMIZING DOSAGE OF KETAMINE AND XYLAZINE IN SWISS MICE

Le Thi Anh, Phan Thi Dieu Ngan, Nguyen Dieu Au, Le Hoang Duy Minh, Nguyen Tat Minh Phuoc

Email: dieungan315@gmail.com

Abstract

Anesthesia of experimental animals plays an important role in ensuring the quality of the research. Anesthesia in mice is an impact on the brain and loss of sensation of the animal's body. Inhalation through anesthesia with chloroform is not suitable for the experimental research long time. In traperitoneal injection anesthesia with tranquilizers mixture Xylazil:Ketamil:NaCl-2:3:3 (XKN-2:3:3) with dose 1.67μL/g weight provokes coma deep during time 20-25 minutes in mice.

Keywords: optimizing, dosage, Swiss mice

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế