TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC SINH TỔNG HỢP CHITINASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT

Tập 1 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC SINH TỔNG HỢP CHITINASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT

Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Thị Thanh Nhàn

Email: ngoclanz@yahoo.com

Tóm tắt

Enzyme chitinase có rất nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y học. Hiện nay, người ta đã nghiên cứu chiết tách enzyme chitinase từ các nguồn động vật, thực vật, đặc biệt là vi sinh vật với các đặc tính ưu việt như hoạt tính cao, ổn định với nhiệt độ và pH.

Trong số 120 chủng nấm mốc phân lập từ môi trường đất ở 15 địa điểm khác nhau thuộc các huyện Phú Vang, Hương Trà và thành phố Huế, chúng tôi đã tiến hành tuyển chọn được hai chủng có khả năng sinh tổng hợp chitinase mạnh nhất là M15 và M71. Tiến hành định danh bằng giải trình tự gen 28S rRNA cho kết quả, chủng M15 là Aspergillus fumigatus và chủng M71 là Aspergillus oryzae.

Từ khóa: chitinase, nấm mốc, tuyển chọn


SELECTION OF SOME CHITINASE BIO-SYNTHESIZING MOLD STRAINS ISOLATED SOIL

Pham Thi Ngoc Lan, Vo Thi Thanh Nhan

Email: ngoclanz@yahoo.com

Abstract

Chitinases have many applications in agriculture, industry and medicine. Nowadays, chitinases are extracted from different organisms such as mammals, plants, especially from microorganisms with high activity and stability over temperature and pH range.

Among 120 mold strains isolated from soils at 15 different locations of Phu Vang, Huong Tra districts and Hue city, two strains termed M15 and M71 with the higest ability to bio-synthesize chitinases were selected. Based on the nucleotic sequences of 28S rRNA, M15 and M17 mold strains were identified as Aspergillus fumigatus and Aspergillus oryzae, respectively.

Keywords: chitinase, mold, selection

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế