CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI VỚI MÔ HÌNH DỮ LIỆU RDF

Tập 15 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 18/11/2019; ngày hoàn thành phản biện: 28/11/2019; ngày duyệt đăng: 20/12/2019

CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI VỚI MÔ HÌNH DỮ LIỆU RDF

Hoàng Hữu Hạnh, Phạm Vũ Minh Tú, Vũ Tiến Thành, Ngô Tiến Đạt

Email: hoanghuuhanh@ptit.edu.vn

Tóm tắt

Mạng xã hội ngày càng đóng vai trò rất to lớn và không thể thay thế trong thời đại số hiện nay. Việc sử dụng có hiệu quả dữ liệu mạng xã hội cho các dịch vụ thông tin đa dạng trong phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và giáo dục. Dữ liệu mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Tweeter hay Zalo đều cơ bản được biểu diễn theo mô hình dữ liệu đồ thị với các liên kết định kiểu giữa các đối tượng thông tin. Trong khi đó, RDF và Linked Data là những tiêu chuẩn dữ liệu dựa trên mô hình dữ liệu bộ ba làm cơ sở cho mạng ngữ nghĩa, đã thể hiện tính hiệu quả trong biểu diễn và mô tả tài nguyên dữ kiệu trên không gian Web hiện nay. Việc chuyển đổi dữ liệu mạng xã hội trong biểu diễn dạng RDF/Linked Data góp phần tạo nên một nền tảng dữ liệu liên kết có ý nghĩa và sẽ góp phần trong việc nâng cao hiệu quả của việc phân tích dữ liệu của các mạng xã hội.

Từ khóa: Facebook, Linked Data, Mạng xã hội, Phân tích dữ liệu, RDF


SOCIAL NETWORK DATA TRANSFORMATION AND ANALYSIS USING RDF DATA MODEL

Hoang Huu Hanh, Pham Vu Minh Tu, Vu Tien Thanh, Ngo Tien Dat

Email: hoanghuuhanh@ptit.edu.vn

Abstract

Social networks play important rols in our present digital age. Effectively using social networks’ data can contribute into the eco-socio development throught its diversity of information in economic, social and educational areas. The social networks’ data such as Facebook, Tweeter or Zalo are basically presented in the form of graph data model with links between information objects or data items. Meanwhile, RDF or Linked Data are standards for data modelling in triple model which forming a foundation for semantic networks and showing its effectiveness in resoure representation in our Web data space. Therefore, transforming social network data into the representation of RDF/Linked Data eventually makes a meaningful linked data foundation in advancing social data analysis.

Keywords: Facebook, Linked Data, Social network, Data analysis, RDF

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế