PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH PECTINASE MẠNH

Tập 15 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 30/8/2019; ngày hoàn thành phản biện: 4/9/2019; ngày duyệt đăng: 02/10/2019

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH PECTINASE MẠNH

Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Đức Tuấn, Phan Thị Thanh Diễm

Email: baochau1601@gmail.com

Tóm tắt

Để có cơ sở khoa học cho ứng dụng pectinase vào đời sống nói chung và lĩnh vực công nghệ thực phẩm nói riêng, chúng tôi tiến hành phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin. Kết quả cho thấy, số lượng nấm mốc phân giải pectin trong các mẫu vỏ trái cây dao động từ 4,02 x 103 đến 22,08 x 103 CFU/g. Đã phân lập được 118 chủng nấm mốc và tuyển chọn được 2 chủng MP55 và MP104 có hoạt tính pectinase mạnh nhất. Kết quả giải trình tự gen vùng ITS chủng MP55 tương đồng với Aspergillus niger và chủng MP104 với Aspergillus tamarii.

Từ khóa: Phân lập, tuyển chọn, nấm mốc, pectinase, Aspergillus


ISOLATION AND SELECTION OF MOLD STRAINS WITH STRONG PECTINASE ACTIVITY

Ngo Thi Bao Chau, Nguyẽn Dúc Tuán, Phan Thi Thanh Diem

Email: baochau1601@gmail.com

Abstract

To contribute the scientific basis for applying the pectinase in life in general and in food technology in particular, we isolated and selected mold strains capable of pectin decompoisition. The results showed that the number of molds hydrolize pectin in the samples were unstable, rangingfrom 4,03 x 103 to 22,08 x 103 CFU/g. One hundred and eighteen mold strains were isolated, of which two strains namely MP55 and MP104 were selected; they showed the strongest pectinase activity. The ITS sequencing method revealed that the MP55 strain was identified as Aspergillus niger and the MP104 strain as Aspergillus tamarii.

Keywords: Isolation, selection, mold, Aspergillus, pectinase

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế