THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ XÂM HẠI CỦA SINH VẬT NGOẠI LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

Tập 15 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 30/8/2019; ngày hoàn thành phản biện: 11/9/2019; ngày duyệt đăng: 11/9/2019

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ XÂM HẠI CỦA SINH VẬT NGOẠI LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

Nguyễn Hoàng Diệu Minh, Võ Thị Bích Thương, Lê Thị Hồng Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ninh Hải

Email: ngninhhai@hcmuaf.edu.vn

Tóm tắt

Bài báo công bố kết quả điều tra tổng hợp về thành phần loài sinh vật ngoại lai ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai trong năm 2016 - 2017. Cho đến nay đã xác định được 12 loài thuộc 11 giống, 9 họ, 8 bộ của 3 ngành: Ngọc Lan (Magnoliophyta), Thân mềm (Mollusca), Động vật có dây sống (Chordata). Trong đó, ngành Ngọc Lan có 7 loài thuộc 4 bộ, 4 họ, 6 giống. Ngành Thân mềm có 1 loài thuộc 1 giống, 1 họ và 1 bộ. Ngành Động vật có dây sống gồm 4 loài thuộc 4 giống, 4 họ, 4 bộ. Trong 12 sinh vật ngoại lai có mặt ở huyện Ia Grai đã ghi nhận có 9 loài (chiếm 75%) ngoại lai xâm hại và 3 loài (chiếm 25%) có nguy cơ xâm hại. Nghiên cứu đã xác định và đánh giá được sự phân bố của các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn huyện Ia Grai.

Từ khóa: Sinh vật ngoại lai, xâm hại, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai


DIVERSITY OF SPECIES COMPOSITION AND HARMFUL LEVEL OF INVASIVE ALIEN SPECIES IN IAGRAI DISTRICT, GIA LAI PROVINCE

Nguyen Hoang Dieu Minh, Vo Thi Bich Thuong, Le Thi Hong Phuong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Ninh Hai

Email: ngninhhai@hcmuaf.edu.vn

Abstract

The main objective of this study was to research species composition of invasive alien species in Ia Grai district, Gia Lai province. The study was carried out from October 2016 to April 2017 in thirteen research sites. 12 invasive alien species in 11 genera, 9 families, 8 orders of the 3 phylum including Magnoliophyta, Chordata, Mollusca  were identified. Among 12 alien species in Ia Grai district, 9 species (accounting for 75%) were harmful and 3 invasive alien species (accounting for 25%) were at risk of harm. In addition, comparisons of the detection of exotic plants and animal species have been made through observation and interviews, from which 03 species of rooster, black tilapia, and catfish were found with economic purposes, but it is a potential issue in small production and livestock production in households that may affect biodiversity in the district of Ia Grai, Gia Lai province.

Keywords: exotic organisms, invasive, Ia Grai district, Gia Lai province

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế